Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců – odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

5S

5S metoda pomáhá zlepšit kvalitu pracoviště. Je zaměřená na jeho zpřehlednění tak, aby se zvýšila bezpečnost a výkonnost pracoviště. Vznikla v Japonsku ve firmě Toyota. Metoda 5S vychází z principu...

AIDA

AIDA je zkratka pro postup v marketingové komunikaci, jak si získat, motivovat a vyvolat akci u zvolené cílové skupiny. Jednotlivé fáze postupu jsou označeny písmeny. A (Attention) – upoutat...

Ajťák

Ajťák je hovorový výraz pro pracovníka v IT (informační technologie) oboru. Jedná se o pracovníka, který se převážně zabývá správou a nastavením HW, SW, IT aplikací apod.  Hlavní charakteristiku...

Alibi

Alibi je argument prokazující, že daná osoba byla jinde, než se očekávalo. Alibi je často používání při vyšetřování trestných činů. Obviněny musí doložit nezvratné důkazy – “alibi”, aby prokázat,...

Alibismus

Alibismus je hledání člověka různých důkazů, výmluv a způsobu, díky kterým by se vyhnul řešení nepříjemných situací nebo náročnému rozhodnutí. Jednoduše hledá cestu, jak se vyhnout neplnění vlastní odpovědnosti....

Analýza rizik

Analýza rizik je rozbor, zkoumání nežádoucích stavů, nebezpečí, která mohou s danou pravděpodobností nastav a způsobit nám škody. Analýzou hledáme nejvýznamnější rizika, která potřebujeme vhodnými opatřeními eliminovat nebo zcela...

AS 9100

ČSN EN AS 9100 je mezinárodní norma Letectví a kosmonautika – Systémy managementu jakosti – Požadavky (založené na ISO 9001:2000) a systémy jakosti – Model zabezpečování jakosti při návrhu,...

Assessment centrum

Assessment centrum je soubor cílených aktivit, jejímž cílem je hodnocení lidí v rozsahu kompetencí potřebných k výkonu určité pracovní pozice. Převážně se používá pro výběr na manažerské pozice nebo specializované pozice. ...

Audit

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. Zjednodušeně jde o to zjistit, zda předěmt...

Auditor

Auditor je osoba způsobilá provádět audit. Svou činností sbírá důkazy o fungování nebo nefungování prověřované oblasti. Dodržuje auditorské postupy, auditorskou etiku a zásady dle ISO 19011. 

Balanced scorecard

Balanced scorecard (dále i BSC) je strategický managerský systém, který pomáhá převést strategii firmy do uchopitelných (konkrétních) plánů a měřítek. Pomáhá nastavit rovnováhu mezi jednotlivými firemními plány. Vytváří strategickou...

Blog

Blog – je webový zápisní do, kterého jeho autor Blogger zapisuje své myšlenky, postřehy a náměty. Slovo blog vnziklo spojením slov web<->log.    

Business model „na ubrousku“

Business model „na ubrousku“ je jednoduchý nákres fungování obchodního modelu. Základní podnikatelská myšlenka a její součásti jsou popsané bez souvisejících detailů. Celkový obrázek myšlenky nebo rychlý přehled, který je možné „nakreslit“...

CCP dle HACCP

Kritický kontrolní bod (CCP) – takový úsek výroby (operace, krok, postup), ve kterém je největší riziko poškození zdravotní nezávadnosti výrobku. Uplatní se ovládání různých druhů nebezpečí. CCP vyžaduje systematické...

CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) je model popisující procesy a požadavky na vývoj softwarových produktů a služeb.   

Corporate design – podnikový design

Podnikový design je souborem vizuálních prvků, které reprezentují podnik uvnitř i navenek. Do tohoto souboru se zařazuje primárně značka a vizuální podoba jednotlivých nástrojů, které podnik vytváří. V tomto kontextu...

Corporate identity – podniková identita

Podniková identita je komplexem výrazových prostředků podniku, které ve vzájemném působení vytváří identitu a ovlivňují image podniku. Do podnikové identity náleží čtyři základní oblasti: podnikový produkt, podnikový design, podniková...

Corporate product – podnikový produkt

Podnikové produkty jsou hlavním smyslem existence společnosti, protože prostřednictvím nich dosahuje zisku. Produktem mohou být výrobky, služby nebo například informace. Produkt a jeho kvalita, spolehlivost či užitné vlastnosti výrazně...

Direct mail

Direct mail – listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či propagační materiály (leták, produktový list, cenová nabídka) zaslaný na konkrétnho uživatele. Prostředí zahruje nejen...

Důkaz z auditu

Důkaz z auditu je záznam, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné. Důkazy mohou být kvalitativní a kvantitativní. Důkaz by měl být nezvratný...

Elevator pitch

Elevator pitch je prezentace ve výtahu. Jedná o velmi krátkou, itenzivní prezentaci. Název vyhází z dnešní uspěchané doby, kdy máte na prezentaci pouze čas z nultého do pátého patra,...

EMS Systém environmentálního managementu

EMS je systém řízení firmy, který vede firmu k ochraně životního prostředí. Jedná se o podobný systém jako je systém managementu kvality, který si ovšem klade za cíl poskytovat...

Environment – životní prostředí

Environment – životní prostředí – je prostředí, ve kterém organizace, firma nebo člověk provozuje své aktivity. Do životního prostředí se především zahrnuje – ovzduší, voda, půda, přírodní zdroje, rostliny, živočichové,...

Environmentální aspekt

Environmentální aspekt – je příčina (zpravidla negativního) dopadu na životní prostředí. Tedy jedná se o všechny aktivity, které firma provozuje a které ovlivňují životní prostředí. Máte-li továrnu, která vypouští  škodlivé látky...

Environmentální dopad

Environmentální dopad – je jakákoliv změna (zpravidla negativní), kterou způsobí firma svými aktivitami na životním prostředí (environment). Tím, že aspektem znečistím ovzduší, mohu trvale zničit okolní přírodu. Tomu říkáme dopad....

Firemní image

Firemní image by se dala popsat jako názor a vnímání subjektu (firmy, produktu, člověka) jeho okolím tedy především lidmi a prostřednictvím nich i firmami.  Co je to image firmy? Image...

Firemní komunikace

Firemní komunikace (Corporate communication) – komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím. Prostředí zahruje nejen externí subjekty, ale i vnitřní...

HACCP – Analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů

HACCP – je systém zaměřěný na analýzu potenciálních nebezpečí při nakládání s potravinami. Nejen, že analyzuje nebezpečí, ale také určuje kritické kontrolní body. Zkratka HACCP znamená „Hazard Analysis and Critical Control Points“, tedy v...

Heuristika

Heuristika – je obor, který se snaží vlastním způsobem objevovat nové přístupy. Je vlastní pro každého člověka. Metody heuristiky řeší problémy netradičním způsobem. Manažeři, pracovníci na základě vlastních zkušeností,...

Holistický management

Holistický znamená celostní. Holistický management je tedy vedení firmy jako jednoho celostního uskupení, vedení pracovníků v komplexu jeho bytosti a to nejen na racionální úrovni, ale také se zameřením...

Image

Image je obraz nebo představa nějaké skutečnosti. Může se jedna o aktivní vytváření představy o osobě, značce produktu, jména firmy, ideologie vůči veřejnosti. 

Infografika

Infografika je grafické zobrazení myšlenky nebo dat pro účinnou prezentaci. Grafika pomáhá vyjádřit podstatnou informaci a poutavě ji zobrazit tak, aby si čtenáři, posluchači snadněji zapamatovali sdělení infografiky.  Potřeba...

Insolvence

Insolvence je stav, kdy firma nebo jiný dlužník není schopen splácet své závazky ačkolliv splácet chce. Jde vlastně o ekonomickou krizí dlužníka. Může se jednat o platební neschopnost, tj. jednu z forem úpadku....

interaktivní prezentace

Interaktivní prezentace je vyšší stupeň prezentace, kdy prezentující cíleně vtahuje posluchače do děje, aby zvýšil jejich zainteresovanost a prožitek. Prezentují nejen, že musí zvolit vhodné techniky, ale také správně...

interim management

Interim management je zapůjčení / najmutí manažera na předem určenou dobu a pro dosažení konkrétně dohodnutých cílů. Firma, potřebuje-li provést změny, vyřešit krizovou situaci, zajistit si specializaci, kterou nemá,...

Interim manažer

Interim manažer je manažer, kterého si firma najala na vyřešení náročného úkolu. Úkol, který by měla sama problém vyřešit nebo jej nemůže řešit se stávajícími manažery firmy. Jedná se...

ISO

ISO International Standard Orgnization – mezinárodní organizace, která vytváří a vydává mezinárodní normy. Existuje cca 13.000 norem ISO. Přípravu norem zabezpečují Technické komise, kterých ISO čítá cca 190. Mezi...

ISO 10002

ČSN ISO 10002 je mezinárodní norma Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích. Norma popisuje návody jak navrhovat, uplatňovat efektivní a účinné procesy pro...

ISO 10014

ČSN ISO/TR 10014 je mezinárodní norma Směrnice pro management ekonomiky kvality. Norma představuje koncepce a metodiky, jak zvýšit spokojenost zákazníka a zároveň snížit náklady.    Norma ISO 9001 obsahuje...

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodní norma popisující Systém environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití. Smyslem je, aby podnikající firmy svými aktivitami nepoškozovaly životní prostředí na úkor svého vlastního...

ISO 16949

ČSN ISO/TS 16949 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu  a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.  Norma...

ISO 17000

ČSN EN ISO/IEC 17000 je mezinárodní norma Posuzování shody – Slovník a základní principy   

ISO 17025

ČSN EN ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Norma definuje požadavky na způsobilost provádění zkoušek, kalibrací a vzorkování.  Norma...

ISO 19011

ČSN EN ISO 19011 je mezinárodní norma Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Norma popisuje způsop a postupy auditování a také požadavky na odbornou způsobilost auditorů.  Norma ISO 19011...

ISO 20000-1

ČSN ISO/IEC 2000-1 je mezinárodní norma Informační technologie – Management služeb – Část 1: Specifikace. Norma specifikuje požadavky na poskytovatele IT služeb.  Norma ISO 20000-1 obsahuje tyto základní kapitoly: ...

ISO 9001

ČSN ISO 9001 Mezinárodní norma popisující Systém managementu kvality – požadavky.  Norma popisuje požadavky na systém řízení firmy tak, aby firma byla schopna vyrábět kvalitní produkty a plnit požadavky zákazníků (co...

ISO 9004

ČSN EN ISO 9004 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Norma je i návodem pro pochopení a správné zavedení ISO 9001. Pomáhá firmám nalézt...

ISO/IEC 27001 – Systém bezpečnosti informací

ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systém řízení bezpečnosti informací – je mezinárodní norma/standard definují požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém se zaměřuje na ochranu informací...

Jidoka

Jidoka je sytém pro sledování výroby a její kvality. Smyslem je při vzniku jakékoliv neshody ihned reagovat a výrobu například zastavit, aby nevznikaly další následné chyby a nedostatky. Jidoka...

Justování

Justování – činnost, která zajišťuje, aby funkční stav a správnost měřidla odpovídaly podmínkám používání měřidla. Vysvětlení justování – nastavení a připravení měřidla tak, aby mohlo správně měřit v potřebném...

Kalibrace měřidla

Kalibrace měřidla – soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem nebo systémem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním...

Kapacitní audit

Kapacitní audit je audit, který zjiš'tuje zda vykonávané činnosti, nastavení systému, provozované procesy pracovníky jsou "optimální" s ohledem na charakter práce a je tedy kapacita pracovníků, strojů, technologii, … vhodně využita....

Kompetence

Kompetence je způsobilost pracovníka provádět potřebné aktivity. Schopnosti a dovednosti, které umožňují zvládat nejrůznější pracovní i ne-profesní situace. Jedná se tak o předpoklady pro úspěšné zvládnutí konkrétních situací nebo...

Kompetenční model

Kompetenční model – soubor kompetencí sestavených k vybrané pracovní pozici, které pracovník nebo spíše manažer potřebuje pro úspěšný výkon této pozice. Kompetenční model může obsahovat například tyto kategorie kompetencí: ...

Komunikace s jednotlivcem (Face to Face)

Komunikace s jednotlivcem (někdy také nazývaná tváří tvář – Face to Face) je zaměřená jak účinně a efektivně najít společné porozumění, dohodu, vytvořit prospěšný vztah a spolupráci. Komunikace je...

Komunikace v týmu (Face to Team)

Komunikace v týmu (někdy nazávaná Face to Team) je způsob, jak efektivně komunikovat s týmem (větším počtem lidí – 5 a více) jako celkem. Ve skupinách nelze vše komunikovat s...

Kontrola (inspection)

Kontrola – hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáváním. Vysvětlení kontroly – je to taková činnost při které se zjišťuje, zda bylo uděláno to,...

Koučing, kaučink (coaching)

Koučink je metoda vedení klienta k individuálnímu řešení. Princip spočívá v tom, že trenér (coach) hledá s klientem nejlepší řešení pro vzniklou situaci. Přičemž se trenér nesnaží ukazovat konkrétní...

Kritická mez dle HACCP

Kritická mez – znamená v systému HACCP stanovit pro každý kritický bod znaky, jejichž sledováním je umožněno posouzení průběhu procesu. Každý znak má své kritické meze, které tvoří hranici mezi...

Kritická položka

Kritická položka je taková, která má významný vliv na realizaci produktu, kvalitu produktu, jeho použití, funkci, výkonnost, bezpečnost apod. Položkou může být funkce, charakteristika, proces, SW, část produktu… Definování...

Krizová komunikace

Krizová komunikace – je komunikace zaměřená na předcházení a řešení krizových situací tak, aby nedocházelo ke ztrátám nebo byly včas eliminovány. Za ztráty je kromě finančních ztrát, odchodu kvalitních...

Krizový plán

Krizový plán je přehled opatření a postupů, která mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace. Hodnotí účinnost opatření a definuje základní parametry pro řešení – co, kdo, kdy,...

Kvalita, jakost

Kvalita představuje soubor konkrétních parametrů, které výrobek, služba, systém má. Jedná se o parametry, které charakterizují jaký výrobek vlastně je. Parametry mohou např. být rozměry, rychlost zápisu dat, cena,...

Lektor, školitel

Lektor (školitel) – je odborník, který je schopen v konkrétní dovednosti vyučovat, trénovat, vzdělávat ostatní pracovníky a dovést je k novému poznání, znalostech nebo dovednostem.  Základní schopnosti lektora by měl...

Lidské zdroje HR

HR Human Resources (lidské zdoje) je speiální obor, tým, oddělení, které ve firmě řídí lidský potenciál. Vybírá vhodné nástroje a pomáhá manažerům lidský potenciál správně využít ve prospěch lidí...

management

Management – je schopnost, dovednost, umění řídit dané oblasti, situace, pracovníky. Vše zvládnout s prostředky, které jsou k dispozici ovlivnit situace a všechny zúčastněné k požadovnému výsledku. Manegement jednoduše znamená prostřednictvím...

Mapa procesů (procesní mapa)

Mapa procesů (někdy nazývaná procesní mapa) je grafické znázornění všech hlavních/vrcholových procesů, které firma potřebuje pro realizaci svých produktů. Mapa by měla znázorňovat hlavní tok realizace zakázky. Případně může členit...

Mapa strategie

Mapa strategie je grafické znázornění strategie firmy pomocí strategických cílů firmy, jejich vzájemných vztahů (vztah příčiny a následku). Mapa slouží pro pochopení souvislostí jednotlivých strategických cílů a pro kontrolu...

Media Relations

Media Relations je jeden z nástrojů Public Relations orientovaný na komunikaci s médii. Media Relations má za úkol vytvářet dlouhodobé kvalitní vztahy s médii. K tomu přispívá věrohodnost poskytovaných...

Mediace

Mediace je metoda alternativního řešení konfliktů. Rychle a kultivovaně vede znesvářené strany k mimosoudnímu řešení jejich sporu. Při mediaci jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jednání vede třetí nezainteresovaná strana...

Mentee

Mentee je osoba ochotna se vzdělávat, rozvíjet a učit se od zkušenějších mentorů. Má zájem poznat vlastní potenciál a rozvinout jej. Hlavní předpoklady mentee jsou: umět naslouchat nebát se...

Mentor

Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera učitele pro méně zkušené kolegy nebo ty, kteří chtějí rozvíjet vlastní...

Metrologická konfirmace

Metrologická konfirmace – soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití. Metrologická konfirmace obecně zahrnuje kalibraci nebo ověřování, jakékoli...

Modelování

Modelování je proces vytváření obrazu o realitě nebo připravované realitě. Model se vytváří proto, aby než se začne ukutečňovat realizace daného předmětu, vyzkouší se, zda by mohl fungovat nebo...

Monitorování (upozorňování, varování)

Monitorování – opakované a trvalé sledování metrik, funkcí, činností a jiných jevů za účelem včasné detekce odchylek Vysvětlení monitorování – pravidelné monitorování slouží k tomu, abychom měli procesy, činnosti...

Motivace

Motivace je vnitřní rozhodnutí člověka (zaměstnance) něco dělat. On sám se rozhodl a chce vyvinout aktiivtu a realizovat své cíle, ideály a nebo uspokojovat své potřeby a zájmy. Má-li...

nápravné opatření

Nápravné opatření je činnost, která má odstranit příčinu zjištěné neshody (odchylka od požadovaného stavu – problém, vada, chyba, …). Opatření by se mělo realizovat tak, aby nedošlo k opakování...

Návraty k hodnotám

Návraty k hodnotám je projekt, který připravila módní návrhářka Marie Zelená na pozvednutí tradičního hodnot ve společnosti, jako jsou láska, morálka, přátelství, vlastenectví apod. Cílem je podpořit duchovní život. 

Nebezpečí dle HACCP

HACCP nebezpečí – jedná se všechna biologická, chemická nebo fyzikální nebezpečí, která mohou ohrozit zdravotní nezávadnost dané potraviny. Pro identifikaci se zpracovává analýza nebezpečí. Jedná se vlastně o seznam potenciálních nebezpečí pro spotřebitele...

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace je mimoslovní, mimohlasová komunikace, kterou lidé sdělují informace a také postoje ke komunikovanému tématu. Může být vědomá i nevědomá. To podle toho, jak daná osoba zná projevy...

Newsletter

Newsletter je hromadné zasílání novinek všem zájemcům, kteří se zaregistrovali a mají zájem novinky dostávat do emailu. Ano, jedná se převážně o elektronickou komunikaci se zákazníky. Pokud bychom přeložili slovo newsletter jednalo...

OHSAS 18001

ČSN OHSAS 18001 je mezinárodní norma Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Norma pomáhá vybudovat systém řízení, který firmě identifikuje rizika v oblasti bezpečnosti práce...

Online Public Relations

Online Public Relations jsou všechny techniky běžného Public Relations, které je možné okamžitě použít a působit tak rychle na cílové skupiny. Především se jedná o využívání internetu (sociálních sítí,...

Ověření měřidla

Ověření měřidla – úkony prováděné autorizovaným metrologickým střediskem za účelem zjištění a potvrzení, že měřidlo vyhovuje požadavkům předpisů pro ověření. Vysvětlení ověření měřidla – jedná se vlastně o zjištění...

Ověřování (verification)

Ověřování – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny. Vysvětlení ověřování – to co potřeboval žadatel (může být manažer firmy, spolupracovník subdodavatel apod.) nebo zákazník ve...

Paretovské optimum

Paretovské optimum ukazuje rovnovážný stav společnosti, kdy žádný jedinec nebo skupina již nemůže dosáhnout lepšího postavení bez toho, že by se naopak postavení někoho jiného zhoršilo.  Paretovské optimum definoval...

Paretův princip

Paretův princip definoval Vilfred Pareto, italský ekonom. Přišel na to, že 80% majetku Itálie je v držení 20% obyvatel. Paretův princip zní 80% následků je způsobeno pouhými 20% příčin....

Personální audit

Personální audit je audit, který systémově zjiš'tuje zda pracovníci jsou vhodní pro vykonávání dané pracovní pozice. Také zjišťuje, zda pracovníci řádně naplňují podstatu a výkonnost dané pracovní pozice a zda...

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je plán, představa podnikání. Jedná se o popis aktivit, produktů a způsobů se kterými chce živnostník, podnikatel, firma dosáhnout zisku. Podnikatelský plán bývá alespoň ze začátku důvěrným dokumentem.  Podnikatelský plán by...

poradce

Poradce je osoba, která svými zkušenostmi, znalostni poskytuje odborné rady a hledá optimální způsoby řešení problémů zákazníka.   

poradce ISO

Poradce ISO je odborník, který pomáhá do praxe zavádět, udržovat systémy a požadavky mezinárodních norem ISO jako např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001, …. Poradce ISO...

Poradce Vlastní cesty

Poradce Vlastní cesty je člověk, který má praktické zkušenosti ve svém oboru (více oborech) a který hledá pro své zákazníky možné nejlepší cesty řešení. K jednotlivým cestám ukazuje možné...

Porterův model

Porterův model je metoda určená ke zhodnocení tlaků působících na firmu z tržního prostředí. Hodnotí se tlak, rivalita a vzájemné působení ze strany konkurence, dodavatelů, zákazníků a substitutů. Výsledkem jejich společného působení...

Power BI

Power BI je aplikace, která dokáže automaticky vytvářet reporty a vyhodnocovat KPI. Pomáhá při rozhodování, které je nezbytnou součástí managementu. Dovede jednoduše automatizovat rutinní činnosti a uspořit jak finanční prostředky, tak i kapacity zaměstnanců.  Power BI umožňuje  nalézt příčiny...

PPC reklama

PPC reklama znamená Pay per click, což znamená platba za kliknutí. V praxi to funguje tak, že inzerent neplatí za počet zobrazení baneru nebo textové reklamy, ale až za...

Pracovní pozice

Firma pro dosažení výkonu využívá lidí. Pro jejcih správnou organizaci definuje pracovní pozice v organizační struktuře. Pozice, které potřebuje pro naplnění vlastní mise a vize. Pracovní pozice je určena popisem pracovní...

preventivní opatření

Preventivní opatření – je opatření, které předchází potenciálním nežádoucím jevům. Jeho cílem je odstranit potenciální příčiny neshod a ztrát. Vyhledávání preventivních opatření, která mají předejít vzniku ztrát by měla...