Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Všeobecné podmínky specialista

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Projektu Vlastní cesta (dále jen „VOP“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást jakékoliv Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Kde se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím i tyto VOP.

1.2. Smluvní strany se mohou od těchto VOP odchýlit písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními stranami.

1.3. V případě rozporu mezi VOP a konkrétní Smlouvou má přednost znění konkrétní Smlouvy.

1.4. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Poskytovatel o této změně Zákazníka informuje emailem nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před nabytím účinnosti této změny. Zákazník má právo změnu VOP odmítnout písemným oznámením Poskytovateli doručeným nejpozději 7 (sedm) dní před nabytím účinnost této změny. Tímto písemným oznámením Poskytovatel současně Smlouvu vypovídá. Výpovědní doba vtakovém případě činí 7 (sedm) dní.

2. ZÁKLADNÍ POJMY

Internetový portál – internetový portál www.vlastnicesta.cz a www.ownway.eu.

Poskytovatel – Ing. Jiří Střelec, IČO 723 16 071, místem podnikání Tichého 11, Brno, PSČ616 00.

Profil –  osobní profil nacházející se na Internetovém portále pod doménovým jménem Zákazníka www.vlastnicesta.cz/jménopříjmeníZákazníka/ a www.ownway.cz/jménopříjmeníZákazníka/ s předem určenou grafickou a technologickou funkční podobou stanovenou Poskytovatelem určený pro prezentaci Zákazníka a jeho poradenských služeb.

Server – server, na kterém je umístěn Internetový portál a jehož provozovatelem je Poskytovatel.

Smlouva – smlouva o poskytování služeb internetového portálu a spolupráci uzavřená mezi Poskytovatele a Zákazníkem.

Smluvní strany – Poskytovatel a Zákazník.

Zákazník – poradce, specialista – fyzická osoba nebo společnost, se kterým uzavírá Poskytovatel Smlouvu.

3. SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Podmínkou zpřístupnění profilu specialisty na Internetovém portálu a tedy i aplikace těchto VOP, je splnění následujících požadavků Zákazníkem:

 1. Zákazník uhradí Poskytovateli paušální poplatek dle Smlouvy;
 2. Zákazník předloží Poskytovateli odborný článek a nabídku svých služeb, které Poskytovatel shledá vhodnými k uveřejnění dle čl. II odst. 2 písm. b) Smlouvy;
 3. V případě, že na článek a/nebo nabídku bude reagováno klientem/y, je Zákazník povinen ve spolupráci s Poskytovatelem zrealizovat webinář a/nebo školení a/nebo workshop z oblasti vyžádané služby.

Spolupráce začne podpisem smlouvy, úhradou paušálního poplatku. Zákazník získá zveřejnění článku a nabídky na Internetovém portálu.

3.2. Smluvní strany dle Smlouvy a těchto VOP budou spolupracovat vtěchto oblastech:

3.2.1.Poskytování služeb Internetového portálu

3.2.2.Obchodní spolupráce

3.2.3.Další spolupráce dle dohody Smluvních stran

a Zákazník se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli odměnu.

4. SLUŽBY INTERNETOVÉHO PORTÁLU

4.1. Poskytovatel umožní Zákazníkovi zřídit si na Internetovém portálu Profil, kde Zákazník umístí informace o sobě a jím poskytovaných poradenských službách, včetně svých referencí. Takto vyplněný Profil Zákazníka bude zveřejněný na Internetovém portálu. Zákazník se za to zavazuje platit odměnu dle těchto VOP.

4.2. Profil Zákazníka bude propagován skrze Internetový portál.

4.3. Zákazník se po uzavření Smlouvy registruje na Internetovém portálu na odkaze https://www.vlastnicesta.cz/registrace/.

4.4. Zákazník pravdivě a úplně vyplní údaje v Profilu, a to v českém jazyce na www.vlastnicesta.cz a v anglickém jazyce na www.ownway.eu.

4.5. Zákazník vyplní svůj Profil dle šablony tak, že vepíše požadované údaje. Zákazník nemusí vyplnit všechna pole šablony Profilu; čím více polí však Zákazník vyplní, tím lépe se bude na Internetovém portále prezentovat.

4.6. Zákazník je povinen v Profilu uvádět pouze takové reference, které má podložené písemným vyjádřením svých klientů.

4.7. Zákazník je povinen na písemnou žádost Poskytovatele zaslat Poskytovateli do [7] pracovních dnů od jejího doručení písemná vyjádření klientů, která jsou podkladem referencí uvedených v Profilu. Poskytovatel je oprávněn reference, k nimž mu nebyla Zákazníkem ve stanovené lhůtě předložena písemná vyjádření, z Profilu odstranit.

4.8. Zákazník je povinen údaje v Profilu pravidelně aktualizovat a doplňovat, a to minimálně jednou za 6 měsíců.

4.9. Poskytovatel umožní Zákazníkovi umístit na Profilu vlastní texty, fotografie, videa a další soubory související sprezentací Zákazníka a jím nabízenými poradenskými službami.

4.10. Poskytovatel je oprávněn dle vlastního uvážení měnit a upravovat grafickou, technologickou a/nebo funkční podobu Profilu tak, aby byl zachován jednotný vzhled Internetového portálu.

4.11. Poskytovatel bude v případě potřeby poskytovat Zákazníkovi poradenství k založení a provozování jeho Profilu.

4.12. Poskytovatel se zavazuje průběžně zajišťovat propagaci Internetového portálu a jeho dalšího technického a technologického rozvoje, zejména na sociální sítích (Facebook, LinkedIn) či jinak, např. zasíláním newsletterů, a propagovat tak Profil Zákazníka v souladu s Přílohou č.2.

4.13. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodovat o zveřejnění obsahu Profilu, článků, nabídek a dalších textů poskytnutých Zákazníkem ve veřejné části Internetového portálu. Domnívá-li se Poskytovatel, že obsah Profilu, článek, nabídka či jiný text poskytnutý Zákazníkem není napsán kvalitně nebo svým tématem či z jakéhokoliv jiného důvodu není vhodný k umístění na Internetovém portálu, má Poskytovatel právo jej z Internetového portálu odstranit, případně jej vůbec nezveřejnit.

4.14. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah Profilu; tu nese výhradně Zákazník. Poskytovatel však odpovídá za to, že zveřejněný obsah Profilu bude identický s obsahem, který si Zákazník do Profilu zadal s výjimkou případů dle článku 4.13 těchto VOP.

4.15. Zákazník je povinen minimálně dvakrát ročně zadat na Profil článek na téma ze svého oboru, a to v českém a anglickém jazyce v rozsahu minimálně jedné normostrany. Tento článek může být po schválení Poskytovatelem zveřejněn ve veřejné části Internetového portálu s hypertextovým odkazem na Profil Zákazníka, s čímž Zákazník uděluje souhlas zadáním článku na Profil. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že zasláním a zveřejněním článku nejsou dotčena jakákoliv práva autora dle právních předpisů.

4.16. Poskytovatel zřídí Zákazníkovi přístup do komunikačního systému, který je součástí Internetového portálu. Zákazník je povinen využívat komunikační systém k vykazování poskytnutých poradenských služeb.

5. OBCHODNÍ A PORADENSKÁ SPOLUPRÁCE

5.1. Poskytovatel bude vyvíjet aktivity směřující k získávání zakázek pro Zákazníka v předmětu podnikání Zákazníka a související s Internetovým portálem, a to skrze propagaci Internetového portálu, na kterém má Zákazník svůj Profil. Aktivitami dle předchozí věty se rozumí zejm. aktualizace a propagace Internetového portálu, marketingové služby Internetovému portálu, předávání kontaktů skrze kontakty Poskytovatele. Zákazník se za tyto služby Poskytovatele zavazuje zaplatit odměnu dle těchto VOP.

5.2. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli, zejména skrze Profil nebo na výzvu Poskytovatele, potřebné a pravdivé informace o Zákazníkem nabízených službách a produktech. Takové informace musí být poskytnuty Poskytovateli na takové úrovni, aby bylo možné je kvalitně prezentovat v rámci obchodních a marketingových aktivit Poskytovatele.

5.3. V případě, že Poskytovatel zprostředkuje Zákazníkovi kontakt na klienta, resp. zakázku klienta, zavazuje se Zákazník

5.3.1. průběžně, jakož i kdykoliv na výzvu Poskytovatele, informovat Poskytovatele o stavu jednání sklientem;

5.3.2. v případě realizace zakázky u klienta průběžně, jakož i kdykoliv na výzvu Poskytovatele, informovat Poskytovatele o stavu a kvalitě služeb poskytovaných klientovi;

5.3.3. jednat sklientem profesionálně, neporušovat dobré mravy při jednání s klientem, nepoškodit klienta ani jeho zájmy a realizovat zakázku jím zadanou s odbornou péčí;

5.3.4. chránit pověst a dobré jméno Poskytovatele u klienta.

5.4. V případě, že Zákazník bude vyvíjet činnost směřující k získávání zakázek pro Poskytovatele, vzniká Zákazníkovi nárok na odměnu dle těchto VOP. Poskytovatel informuje Zákazníka o odměně obdržené ze strany této třetí osoby v důsledku činnosti Zákazníka dle tohoto odstavce.

6. DALŠÍ SPOLUPRÁCE DLE DOHODY SMLUVNÍCH STRAN

6.1.Po dohodě se Zákazníkem umožní Poskytovatel Zákazníkovi skrze Internetový portál prodej dokumentů či jiných souborů umístěných na Profilu Zákazníka, jejichž stažení má být zpoplatněno, Platba se v takovém případě uskuteční skrze platební bránu (internetové bankovnictví) umístěnou na Internetovém portálu. Poskytovatel vede písemnou evidenci prodejů, resp. uskutečněných plateb a na vyžádání ji předá Zákazníkovi.

6.2.Poskytovatel se po vzájemné dohodě se Zákazníkem podílí na poskytování poradenských a souvisejících služeb či tvorbě a realizaci produktů. Stane-li se Poskytovatel spoluautorem produktu ve smyslu §8zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, náleží mu odpovídající podíl na společných výnosech z prodeje tohoto produktu. Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje se Zákazníkem uzavřít písemnou dohodu o podílu na společných výnosech, která stanoví procentuální podíl na společných výnosech jednotlivých spoluautorů a upraví vzájemná práva a povinnosti související s nabízením a realizací daného produktu. Za písemnou dohodu může být považován zápis v Informačním nebo fakturačním systému. Pokud nebude taková dohoda z jakéhokoliv důvodu uzavřena, náleží Zákazníkovi odměna ve výši 10 % z výnosů z daného produktu.

6.3. Poskytovatel organizuje nepravidelná setkání Zákazníků, kterých je Zákazník oprávněn se účastnit. Zákazník se účastí na setkání Zákazníků zavazuje adekvátně podílet na úhradě nákladů spojených s organizací daného setkání Zákazníků.

7. UJIŠTĚNÍ POSKYTOVATELE VE VZTAHU K INTERNETOVÉMU PORTÁLU A SERVERU

7.1. Poskytovatel se zavazuje provozovat Server připojený k páteřní síti české internetové sítě a s dostatečnou připojovací kapacitou (tzv. konektivitou). Minimální technické parametry Serveru a Profilu jsou uvedeny vpříloze č. 1 těchto VOP.

7.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat Server minimálně na běžné hardwarové a softwarové úrovni, a učinit vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, aby zajistil v maximální možné míře bezproblémový a zabezpečený provoz Internetového portálu a Profilu, a to alespoň z 95 %.

7.3. Poskytovatel provede dostupnými hardwarovými a softwarovými prostředky opatření k zabezpečení provozu Serveru a uložených dat Zákazníka, a to zejm. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům.

7.4. Zákazník není oprávněn jakkoliv měnit strukturu, vzhled ani jinak zasahovat do Profilu či Internetového portálu nad rámec jeho oprávnění uvedených v těchto VOP.

7.5. Zákazník se zavazuje respektovat a chránit know how Poskytovatele a poskytovat Poskytovateli veškeré nutné informace a součinnost pro plněné Smlouvy.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Zákazník je povinen platit Poskytovateli za přístup na Internetový portál a následné užívání Profilu, resp. za služby dle čl. 4 VOP paušální poplatek ve výši 1600,-Kč bez DPH za kalendářní měsíc.

8.2. V případě, že Poskytovatel zprostředkuje Zákazníkovi zakázku (klienta) dle odstavce 5.1. a násl. těchto VOP, náleží Poskytovateli odměna ve výši 10 % z ceny uhrazené klientem za realizovanou zakázku. Pokud klient spolupracoval s Poskytovatelem a/nebo byl v kontaktu s Poskytovatelem před zprostředkováním zakázky, náleží Poskytovateli odměna ve výši 20 % z ceny uhrazené klientem za realizovanou zakázku. Nárok na odměnu vzniká Poskytovateli okamžikem uhrazení odměny za realizovanou zakázku klientem. Klient hradí odměnu vždy na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností [14] dní. Pokud klient uhradí cenu za realizovanou zakázku Poskytovateli, zaplatí Poskytovatel Zákazníkovi cenu uhrazenou za realizovanou zakázku sníženou o odměnu Poskytovatele dle tohoto odstavce.

8.3. Zákazník není oprávněn fakturovat klientovi za zakázku, nedohodne-li se Zákazník s Poskytovatelem jinak.

8.4. V případě, že Zákazník zprostředkuje Poskytovateli zakázku (klienta) dle odstavce 5.4. těchto VOP, náleží Zákazníkovi odměna ve výši 10 % z ceny uhrazené klientem za realizovanou zakázku. Za získání zakázky dle předchozí věty se nepovažuje situace, kdy klient s poptávkou kontaktuje přímo Poskytovatele. Nárok na odměnu vzniká Zákazníkovi okamžikem uhrazení odměny za realizovanou zakázku klientem.

8.5. V případě, že bude odměna za realizovanou zakázku dle odst. 8.2. a 8.3. hrazena po částech, náleží příslušné Smluvní straně odměna z každé části této platby.

8.6. V případě, že Zákazník prodá poradenské a související služby a produkty skrze Internetový portál formou přímého prodeje a plateb přes internetové bankovnictví, náleží Poskytovateli odměna ve výši 10 % z uhrazené prodejní ceny služby nebo produktu ponížené o poplatky a provize bance za provoz internetového bankovnictví.

8.7. V případě, že Poskytovatel společně se Zákazníkem poskytují poradenské a související služby či vytvoří nebo realizují produkt, náleží Poskytovateli za poskytnutí služby či vytvoření nebo realizace produktu odměna 10 – 80 % z ceny uhrazené klientem dle písemné dohody Smluvních stran.

8.8. Pokud není stanoveno jinak, jsou odměny a veškeré platby dle těchto VOP splatné na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle příslušných právních předpisů se splatností [14] dní.

8.9.Zákazník může využít dalších služeb Internetového portálu dle doplňkového ceníku v Příloze č. 2.

8.10. V případě, že Poskytovatel připraví nové produkty a služby mohou být u nich stanoveny nové podmínky odměn. Zákazník není povinen se daných produktů a služeb účastnit.

9. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

9.1. Výraz „důvěrné informace“ použitý vtěchto VOP znamená zejm.:

 1. majetkové informace Poskytovatele,
 2. informace označené Poskytovatelem jako důvěrné,
 3. informace o funkcionalitách Internetového portálu a know how Poskytovatele a Internetového portálu,
 4. informace, o kterých je Zákazníkovi známo, že s nimi Poskytovatel nakládá jako sdůvěrnými, bez ohledu na to, zda jsou v písemné formě nebo zda jsou označené jako důvěrné.

9.2. Důvěrné informace zahrnují zejména: vylepšení, myšlenky, koncepty, návrhy, výkresy, specifikace, technické postupy, modely, data, programy, software, zdrojový kód, přístupové údaje (login, hesla), cílový kód, dokumentaci, vzorové produkty, procesy, know-how, seznamy zákazníků, marketingové plány, databázi klientů, finanční a technické informace a jména, identity a ceny prodejců a dodavatelů.

9.3. Pojem „důvěrné informace“ nezahrnuje informace, které:

 1. jsou nebo se později stanou všeobecně známými nebo dostupnými a tato skutečnost nebude zapříčiněna jednáním nebo opomenutím ze strany Zákazníka,
 2. Zákazník nezávisle zjistí z jiných zdrojů v době, kdy jsou mu tyto informace poskytovány,
 3. později poskytne Zákazníkovi třetí strana bez porušení povinností vůči Poskytovateli,
 4. Zákazník nezávisle odhalí, aniž by využil důvěrné informace Poskytovatele nebo porušil Smlouvu nebo tato VOP.

9.4. Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a nebude důvěrné informace přímo ani nepřímo za žádných okolností ani žádnými prostředky zveřejňovat ani jinak sdělovat třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

9.5. Důvěrné informace mohou být zveřejněny:

9.5.1. v reakci na platné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, případně jiného požadavku na zveřejnění dle právních předpisů nebo

9.5.2. bude-li zveřejnění nezbytné za účelem prosazení práv některé strany dle této Smlouvy, avšak za předpokladu, že Zákazník o tomto požadavku před zveřejněním obratem písemně informuje Poskytovatele a stanoví mu přiměřenou lhůtu ktomu, aby se mohl ke zveřejnění důvěrných informací vyjádřit či mu předejít.

9.6. Zákazník souhlasí, že pro důvěrné informace Poskytovatele zajistí stejnou úroveň péče (vždy však minimálně přiměřenou péči), jakou uplatňuje nebo zajišťuje pro své vlastní důvěrné informace.

9.7. Závazek důvěrnosti a mlčenlivosti není nijak časově omezen a trvá i po ukončení Smlouvy, nebo bude-li Smlouva dodatečně shledána neplatnou.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Pro případ porušení povinností dle odst. 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., nebo v případě porušení povinnosti mlčenlivosti Zákazníkem dle těchto VOP je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Zákazníkem či jakoukoliv jím pověřenou osobou.

10.2. Pro případ porušení povinností Zákazníka vyjádřených v čl. 8.2, 8.7. v případě, že zatají důležité informace Poskytovateli nebo jeho úmyslným jednáním či nedbalostí vznikne škoda Poskytovateli či jednateli Poskytovatele úmyslným jednáním či nedbalostí Zákazníka bude poškozeno dobré jméno Poskytovatele nebo jednatele Poskytovatele, je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Zákazníkem či jakoukoliv jím pověřenou osobou.

10.3. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností [14] dní zaslané společně s výzvou Poskytovatele k zaplacení smluvní pokuty Zákazníkovi.

10.4. Vznikem nároku na smluvní pokutu a jejím zaplacením není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Pokud není stanoveno jinak, Smlouva zaniká:

 1. dohodou Smluvních stran
 2. výpovědí
 3. právní mocí rozhodnutí soudu o zahájení insolvenčního řízení na majetek Zákazníka.

11.2. Poskytovatel a Zákazník jsou oprávnění vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce.

11.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, kdy

 1. zaniklo živnostenské oprávnění Zákazníka, které je nezbytné pro poskytování poradenských služeb Zákazníkem;
 2. Zákazník nezaplatil ani v náhradní lhůtě stanovené mu Poskytovatelem poplatek, odměnu nebo cenu dle článku 8 těchto VOP;
 3. Zákazník porušil povinnost mlčenlivosti upravenou článkem 9 těchto VOP,
 4. Zákazník porušil povinnosti dle odst. 5.3. těchto VOP,
 5. Zákazník svým jednáním ohrozil dobré jméno nebo pověst Poskytovatele;
 6. Zákazník opakovaně (minimálně dvakrát) porušil jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou nebo těmito VOP;
 7. Zákazník poskytl nepravdivou informaci o Poskytovateli nebo jím poskytovaných nebo poskytnutých službách;
 8. Zákazník poskytl nepravdivou informaci o Zákazníkovi nebo jím poskytovaných nebo poskytnutých službách;
 9. Zákazník porušil morální pravidla při jednání s klientem nebo ohrozil či porušil jakákoliv lidská práva;
 10. Zákazník způsobil škodu klientovi, kterého zprostředkoval Poskytovatel;
 11. Zákazník byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu;
 12. dlouhodobě (více jak [3 měsíce]) nevyvíjí podnikatelskou aktivitu prezentovanou na Profilu.

11.4. Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, kdy

 1. Poskytovatel zastaví provozování Internetového portálu;
 2. Poskytovatel nezaplatil ani v náhradní lhůtě stanovené mu Zákazníkem odměnu dle těchto VOP;
 3. Poskytovatel porušil povinnost mlčenlivosti upravenou článkem 9 těchto VOP;
 4. Poskytovatel svým jednáním ohrozil dobré jméno nebo pověst Zákazníka;
 5. Poskytovatel opakovaně (minimálně dvakrát) porušil jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou nebo těmito VOP;
 6. Poskytovatel poskytl nepravdivou informaci o Zákazníkovi nebo jím poskytovaných nebo poskytnutých službách třetí osobě (to neplatí, pokud byly poskytnuty informace uvedené na Profilu);
 7. Poskytovatel způsobil škodu klientovi, kterého zprostředkoval Zákazník.

11.5. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí být prokazatelně doručena druhé Smluvní straně.

11.6. V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn nadále ponechat články Zákazníka zveřejněné ve veřejné části Internetového portálu, případně je přesměrovat na jinou www adresu.

11.7. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo na úhradu poplatku, odměny, ceny nebo smluvní pokuty a náhradu vzniklé škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci jakýchkoliv obchodních podmínek Zákazníka na jakékoliv právní vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to i tehdy, pokud na ně Zákazník jakkoliv odkázal nebo odkáže, a přestože byly Poskytovateli známy.

12.2. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s kogentními ustanoveními v České republice platných a účinných právních předpisů či mezinárodních norem, pak se použijí ustanovení těchto předpisů a norem, což však nemá vliv na platnost ostatních ujednání těchto VOP či na platnost těchto VOP jako celku.

12.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto VOP, která jsou odchylná od ustanovení OZ či jiných právních předpisů, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že tato odchylná ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě.

12.4. Jakákoliv komunikace týkající se Smlouvy musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, poskytovatelem poštovních služeb, e-mailem, [datovou schránkou] či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace jsou považovány za písemnou formu. Má se za to, že e-mail byl doručen prokazatelným doručením nebo odmítnutím e-mailu adresátem nebo [třetí] den po jeho prokazatelném odeslání adresátovi. Má se za to, že komunikace doručovaná poskytovatelem poštovních služeb byla doručena prokazatelným doručením nebo odmítnutím komunikace adresátem nebo [pátým] dnem po jejím odeslání adresátovi.

12.5. Účinnost těchto VOP nastává dne [1.9.2020].

Příloha č.1 – Doplňkový ceník služeb pro zákazníky 

 Cena za měsíc bez DPH Poznámka 
Využívání newsletteru, sociálních sítí Vlastní cesty 250 Kčmin na rok 
Automatizaci na vlastní produkt specialisty 250 Kčmin na rok 
SEO – sledování vlastních stránek v MarketingMiner150 Kč1 projekt, min na rok 
Webinář ondemand do 500 MB a do 1 hod 150 Kč 
Účast v samostatné odborné skupině pod vedením zkušeného seniora 1 000 Kčmin na rok 
Účast na pravidelném měsíčním setkání poradců 500 Kč min na rok 

Příloha č. 2 – Doplňkový ceník služeb pro zákazníky ÚROVNĚ ČLENSTVÍ

BASICPLUSPROFESSIONAL
1.600 CZK/měsíčně2.500 CZK/měsíčně3.500 CZK/měsíčně
publikace článku publikace nabídky 1 hod měsíčně spolupráce se zakladatelem přístup do ClickUPBASIC členství + newslettery webináře on-demand automatizacePLUS členství + účast v odborně zaměřené skupině senior meetingy