Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Strategie firmy

Strategie | Vize | Mise | Cíle | Politika

Strategie (strategické řízení) je nezbytná součást každé firmy, manažerských dovedností nebo i vedení projektů. Všude tam, kde máme zájem se řízeně dostat do budoucího stavu bez zbytečného plýtvání zdroji, potřebujeme strategii. 

Než začnete pracovat na strategii je třeba definovat stávající stav (firmy, okolního prostředí, zdrojů,…), misi, vizi, případně cíle. Na této stránce se věnujeme jak pracovat se strategii, jak ovlivňuje fungování a přežití firmy nebo dokonce i motivaci zaměstnanců. Provedeme Vás od základních pojmů až po to, jak strategii připravit. Máte-li zájem pomůžeme Vám připravit vaši specifickou strategii pro vaši firmu. 

VIZE

Vize je budoucí stav, kterého majitel nebo manažeři chtějí v budoucnosti dosáhnout. Zjednodušeně řečeno jde o to, kým má firma být a kde se má nacházet (v tržním prostředí, v oborové specializaci, společenském postavení apod.). Stanovuje se v dlouhodobém horizontu od cca 3 let dále, ale s ohledem na dynamiku prostředí a nových technologii či dalších prvků, které ovlivňují trh a byznys vaší firmy. 

Čím přesnější podobu vizi dáte, tím přesněji budete při realizaci strategie vědět, co dělat a zda se k vysněnému stavu blížíte či nikoliv. Někdy je možné vizi charakterizovat i metrikami. Pro dosažení vize budete muset definovat tzv. strategické cíle. 

Vize není jen záležitostí firemní, ale také osobní. Každý člověk, který chce mít vlastní život ve svých rukou si může stanovit osobní vizi.

STRATEGIE

Strategie je zcela konkrétní cesta, jak se dostat do vaší vysněné vize s vaší aktuální misí. Jedná se o zcela konkrétní kroky, činnosti, které musíte udělat, abyste se krok za krokem dostali ke splnění strategických cílů a následně do budoucího stavu (vize). Strategie má často podobu plánu – co se má udělat, kdo to má udělat, kdy to má udělat. 

Vzhledem k tomu, že firma podniká v tržním prostředí, které se neustále mění, je vhodné mít několik variant strategii, ne jen jednu. Když jedna selže, pokračujete jinou. Často se také připravují varianty: 

 • Optimistická strategie
 • Realistická strategie
 • Pesimistická strategie 

Jak vytvořit strategii | REALIZACE STRATEGIE

Neexistuje zcela jednoznačný postup, který jako jediný vede k definování nejlepší strategie. Můžete vyzkoušet tyto dva základní způsoby pro vytvoření strategie: 

A) Realistický postup pro materialisty – definuje napřed stav ve kterém se nacházíte. Postupně určujete cíle, kterých chcete dosáhnout a definujete realistickou vizi. Je to vlastně definování strategie z výchozího bodu. Pro určení aktuálního stavu a potenciálních příležitostí využijte metody jako: 

B) Vizionářský postup pro kreativní manažery a majitele – ti, co mají silné vlastní sny (vlastně vize), jak by jejich byznys mohl vypadat, jsou schopni je sepsat. Pak jim dávají konkrétní podobu. Definuji strategické cíle a praktické kroky strategie. Takové majitele a někdy manažery především žene jejich touha splnit si vlastní sen. 

Podrobnější postup můžete najít v článku Bez vize a strategie se špatně podniká

Vliv interní komunikace a strategie najdete v článku Interní komunikace může oddálit naplnění strategie

Kdo má připravovat strategii

Strategii má především tvořit management. Je to jeho hlavní nástroj pro vedení firmy. Obecně řečeno je to úkol TOP managementu. Strategii pak do podrobnějších detailů rozpracovává střední a posléze i operativní management. Prakticky by se na strategii měli podílet manažeři nebo specialisté: 

 • Kteří rozumí vizi – strategii – misi a umí definovat postup
 • Mají profesionální znalosti daného oboru 
 • Mají kreativní základ myšlení a dokáží si představit budoucí stavy
 • Znají trendy 
 • Mají ochotu naslouchat

FIREMNÍ STRATEGIE | typy strategii

Firma je vlastně komplexní živý organismus, který pro své fungování potřebuje řadu klíčových oborů a specializací. To je důvod, proč firma na nejvyšší úrovni bude mít jen jednu vrcholovou strategii, která se ovšem bude rozpadat na další oborové, oblastní strategie. Můžete se potkat tedy s těmito strategiemi: 

Všechny tyto strategie se musí vzájemně doplňovat, ne jít proti sobě. To je hlavní úkol TOP managementu. 

NEJLEPŠÍ STRATEGIE

Často chtějí podnikatelé najít způsob, jak připravit tu nejlepší strategii. Jenže tím, že se vše mění to není tak jednoduché. Nejlepší strategie je taková, které věříte, máte pro ni vášeň a skutečně ji chcete dosáhnout. Následně ji korigujete s ohledem na možnosti zdrojů, které máte, ale také na dostupné technologie, schopnosti lidí apod. Každý měsíc ji věnujete více jak 15% své kapacity a plnit jeden cíl za druhým. 

Je řada lidí, kteří na své sny a strategie dostali reakce od ostatních, že je to nesmysl, že to nejde, nebude fungovat, jsou blázni. Majitel Vlastní cesty je jeden z nich :-) Dnes žijí své sny.  Řada lidí je žije s nimi. 

Kdo jsou strategičtí snílkové – např. Steve Jobs, Elon Musk, …

Mise firmy

Mise firmy je vyjádření základní podstaty podnikaní. Obsahuje popis toho, na čem firma vydělává, tedy: 

 • Co dělám – produkty, služby ….
 • Co a proč chtějí zákazníci 
 • Čím je firma odlišná a proč

Je dobré mít misi jednoduše a jasně popsanou, protože noví zaměstnanci pak snáze pochopí proč dělají svou práci a kam firma směřuje do budoucnosti. Snáze si i vyberou svého zaměstnavatele, který jim bude vyhovovat pro jejich silné stránky. 

Kontext firmy | kontext ISO 9001

Kontext firmy znamená vnímat a dávat věci do souvislostí. Ve strategii to znamená, že další krok strategie vychází z historie firmy, zohledňuje schopnosti managementu, využívané technologie, stav procesů, vlivy na životní prostředí, podporu a motivaci zaměstnanců apod. Udělat dobrou strategii, znamená si uvědomit kontext firmy, všechny vazby a na nich stavět nebo je rozvíjet nebo měnit. 

Revize normy ISO 9001: 2015 nově zavedla do systémů managementu kvality právě tento pojem kontext. Jasně je tím vyjádřeno, že manažerský systém je třeba brát jako vzájemně propojený organismus, kde zásah do jednoho místa vyvolá příčinnou reakci na jiném místě. Více v naší sekci KVALITA | PROCESNÍ ŘÍZENÍ.  

CÍLE | SMART CÍLE

Cíle jsou konkrétní měřitelné body, stavy, kterých potřebuje dosáhnout na cestě zvané strategie. Stanovení cílů má obrovský význam, protože vytyčuje směr k dosažení vaší vize. Dosáhnout vize vyžaduje dlouhodobou práci. Snadno se může stát, že se odchýlíte v realizaci a pak byste nemuseli vize dosáhnout. 

Cíle mají o to větší význam, čím jste větší firma, organizace nebo korporát. Dosáhnout cílů, znamená, že se opravdu i na posledním místě firemní pyramidy stane to, co je ve strategii naplánované. TOP management nemůže vidět až na spodní úrovně a proto potřebuje cíle rozpadnout na dílčí a na nižší úrovně. Management odpovídá za dosažení cílů. 

Cíl by měl být tzv SMART. Dodržet metodu SMART znamená, že cíle je: 

 • SPECIFIC – konkrétně definuje, cosi má dosáhnout
 • MEASURABLE – je měřitelný. Obsahuje metriku a její hodnotu, které když dosáhnete, je cíl jednoznačně splněn. 
 • ACHIEVABLE – dosažitelný. Odpovědní lidí mají možnost, schopnost cíl splnit, dosáhnout ho. Dosáhnout ho také s ohledem na stanovený čas. 
 • REALISTIC – realistický. Je možné jej v praxi splnit s možnostmi a zdroji, které máme k dispozici. 
 • TIME SPECIFIC – termínovaný. Je stanoveno jasné datum do kterého má být cíl splněn. 

Dále čtěte nebo sledujte: 

Politika firmy | bezpečnostní | informační | kvality | zaměstnanců 

Politika firmy je vlastně soubor praktických pravidel, jak se firma chová a jakými způsoby dosahuje výsledků. Máte-li například politiku kvality, jedná se o to, jak se chová management, zaměstnanci vůči kvalitě produktů, procesů, lidí … jak dosahují kvality svých produktů apod. Politiky ve firmě můžete najít např.: 

 • Bezpečnostní politika firmy 
 • Cenová politika firmy 
 • Politika kvality – viz ISO 9001
 • Politika vlivu na životní prostředí 
 • Zaměstnanecká politika 
 • IT politika 
 • ….

Dále čtete: 

Firemní hodnoty 

Politika firmy je silně závislá na hodnotách, které majitel, management a posléze zaměstnanci uznávají, respektují a rozvíjí. Součástí strategie firmy by měla být politika i hodnoty, které firmu mohou držet pohromadě.   Hodnoty jsou zde myšleny jako ctnosti. 

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je specifická analýza používaná pro zhodnocení vnitřního firemního prostředí a vnějšího externího prostředí. Smyslem SWOT analýzy je najít silné a slabé stránky firmy, ale také příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Slouží jako podklad pro stanovení firemní strategie a cílů.

Čtěte: 

STRATEGIE WORKSHOP

Příprava strategie je náročný proces, který zahrnuje řadu specializací a jejich propojování. Je třeba vhodné skloubit: 

 • Analýzy a interpretaci výsledků 
 • Kreativitu a hledání nových inovací, produktů .. 
 • Stanovování postupu – umět ze všech nápadů vybrat to podstatné a poskládat do prakticky funkční strategie
 • Vizuální modelování 
 • Komunikační dovednosti 
 • Moderování tak, aby všechny nápady vykvetly na povrch

Máte.li zájem o workshop pro přípravu strategie, pak vám rádi pomůžeme. Máme za sebou desítky takových workshopů. KLIKNĚTE ZDE – CHCI ZLEPŠIT STRATEGII

Sledujte pojmy: 

 • Strategii modrého oceánu
 • Metoda Canvas, někdy také Lean Canvas 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ | STRATEGICKÝ PLÁN

Strategické plánování jsou firemní aktivity realizované managementem pro přípravu a zpracování strategického plánu, jež má pomoci firmě dosáhnout vize a mít své jiné místo v tržním prostředí. Strategické plánování musí zahrnovat zásadní oblasti pro existenci firmy. Často je využívaná metoda Balanced Score card. Nebo se můžete se zaměřit na oblasti dle toho, jak je má firma zavedené např.: 

 • Produkty, služby 
 • Zákazníci
 • Konkurence 
 • Zdroje
 • Zaměstnanci
 • Technologie
 • Infrastruktura

Výstupem by měl být jasný plán, který pokrývá klíčové oblasti firmy. Měl by obsahovat i odpovědné pracovníky za jednotlivé aktivity, termíny, zdroje apod. 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ | strategický management

Strategické řízení je hlavní manažerská aktivita, pomocí které management strategicky vede firmu v dlouhodobém horizontu. Zahrnuje všechny výše uvedené aktivity od analýzy stavu, definování vize, cílů, strategie, až po vyhodnocování a reporting. Bez strategického řízení se spíše firma zmítá na trhu a reaktivně se chová na změny konkurence, místo toho, aby určovala a ovlivňovala chování zákazníků, rozvoj trhu apod.

 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Strategii firmy.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Strategie firmy.

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Není vedoucí, který by nepotřeboval strategické myšlení. Majitelé by velmi uvítali, kdyby i zaměstnanci při své práci strategicky přemýšleli, protože to šetří čas, peníze a kapacitu lidí. Bezpochyby to šetří i odstraňování následných problémů. Je možné se naučit strategicky myslet? Je možné naučit vedoucí nebo pracovníky strategicky přemýšlet u vlastní práce? Ano je.
|
Doba se mění. Zatímco dříve měli lidé zájem o produkty, dnes roste zájem o služby. Lidé nepotřebují vlastnit, ale chtějí řešení reagující na jejich potřeby. Typickým příkladem tohoto přerodu myšlení je streamovací služba Netflix. Reaguje na to, že se lidé chtějí dívat na filmy nebo seriály. Nemají ale zájem o to, kupovat si desítky DVD. Chtějí předplatné, které jim poskytne zábavu na každý večer. Tento přístup zákazníků se ale nepromítá jen do sledování filmů. Zasahuje i do průmyslové výroby. A právě s průmyslovou výrobou se pojí termín servitizace.
|
Triáda plánování pomáhá manažerům a majitelům jednoduše a logicky dosahovat splnění svých cílů. Sjednotí klíčové aktivity a spojí pracovníky tak, že všichni táhnou za jeden provaz. Sekundárně pomáhá snadno a včas odhalovat rezervy ve výkonu a hledat cesty k jeho zlepšení.
|
SWOT analýza je velmi jednoduchá metoda, ve které se snadno dělají chyby. Přínášíme vám 9 nejčastějších chyb při práci na SWOT analýze. Chyby způsobí, že management nenajdete správnou strategie, nedosáhne skutečných příležitostí a nevyužije potenciál vlastní firmy.
|
Na vrcholových úrovních řízení, zejména při zpracování strategických dokumentů pro střednědobé a dlouhodobé časové období, jsou stále více vyžadovány informace získané moderními analytickými metodami. Tyto metody nepracují pouze s údaji z tradičních oblastí, tj. provozními a ekonomickými údaji, ale zahrnují i kvalitativní údaje z oblasti právní, rozvoje lidských zdrojů a dalších. Výsledky těchto analýz jsou obvykle uspořádány do přehledů očekávaných přínosů a možných rizik. Identifikace možných rizik je součástí řízení rizik.
|
Většina podnikatelů začíná svou kariéru myšlenkou. Myšlenkou, o které si myslí, že mu vydělá dostatek peněz. Ta je v začátku nezbytná, ale má každý podnikatel myšlenku (spíše vizi) na následující roky? Jak najít správnou vizi a postavit dobrou strategii popisujeme v tomto článku.
|