Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obor zabývající se opatřeními, pravidly, procesy, legislativními nařízeními, jejichž smyslem je omezit nebo snížit rizika vedoucí k poškození zdraví v pracovním prostředí. Patří sem hodnocení rizik, kategorizace prací, osobní ochranné pomůcky, pracovní oděvy, hygiena, pracovní úrazy apod. 

Požární ochrana se zabývá opatřeními zabraňující vzniku požárů a minimalizací jeho účinku na majetek a lidský organismus. 

BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nedílnou součástí řízení firmy je i starost o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Firma musí plnit příslušné  požadavky a zásady, jak chránit zaměstnance, snižovat možnost výskytu nemocí z povolání a eliminovat možnosti vzniku pracovních úrazů. BOZP vyžaduje systémový přístup. 

Správně nastavený systém zajišťuje firmám a managementu především: 

 • prevenci před vznikem nežádoucích stavů 
 • úsporu na případných sankcích kontrolních orgánů

Neznámé nejsou ani případy, kdy krizové stavy a sankce znamenali ukončení podnikání. 

Dodržováním základních zásad BOZP je plněna jedna z povinností zákoníku práce v této oblasti. Školením BOZP a řidičů referentských vozidel je rovněž plněna další ze základních povinností plnění zákoníku práce.

Zásady BOZP 

Mezi základní požadavky při plnění zásad BOZP patří:

 • vytvoření relevantní dokumentace BOZP
 • provedení kategorizace prací 
 • tvorba registru rizik
 • pravidelné kontroly BOZP
 • vytvoření přehledu legislativních požadavků
 • doklady pro provádění vstupních školení nových zaměstnanců
 • naplnění relevantních právních požadavků (analýza rizik, kategorizace prací, lékařské prohlídky, havarijní situace, kontroly BOZP, pracovní úrazy, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, havarijní připravenost apod.) 
 • provedení školení BOZP

Uvedené aktivity řeší osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. V praxi se někdy používá označení Technik BOZP.

Školení BOZP

Základní povinností organizací je provedení školení BOZP případně řidičů referentů podle zpracovaných postupů. Obsahem školení jsou následující oblasti:

Zákoník práce § 301 a § 302. Zákoník práce § 106 Občanský zákoník  Seznámení s nebezpečími a riziky Pracovní úrazy a jejich hlášení Závodně preventivní lékařská péče Pracoviště se zvýšenou hladinou hluku  Pracovní podmínky žen a mladistvýchZákladní pracovně bezpečnostní pravidla Bezpečnostní barvy, značky a signály Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Ruční manipulace s materiálem Základní podmínky skladování a použití regálů Tlakové nádoby k dopravě plynů Žebříky a jejich používání Lokální tepelné spotřebiče a zdroje teplaZákladní bezpečnost el. zařízení Elektrické spotřebiče a spotřební elektronika Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Úklidové práce a související prostředky Ergonomie pracoviště se zobrazovací jednotkou Řízení vozidla pro služební účely.  

Technik BOZP

Technik BOZP není správný pojem. Tento název se používá v praxi v běžné mluvě. Správně označení je dle legislativy osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Jedná se o fyzickou osobu zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP

Plán BOZP – povinnost zpracovat Plán BOZP vzniká, jsou-li naplněny zásady NV 591/2006 Sb., přílohy 5. Plán BOZP je třeba zpracovat, pokud dochází ke zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví fyzických osob Je to např. u těchto činností:

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy – Atomový zákon.
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy – Stavební zákon.
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů – Hornické činnosti.
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují BOZP a PO.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. 1S - Seiry - nechat na pracovišti jen nutné věci, 2S - Seiton – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků, 3S - Seiso - vracet nástroje na své místo, 4S - Seiketsu – znát předchozí 3S. 5S - Shitsuke – udržet pořádek na pracovišti.
|
Nestane-li se žádný úraz nebo porušení bezpečnosti jsem všichni hrdinové. V opačném případě se hledá viník, který se posadí na lavici obžalovaných. Takovým situacím se dá předcházet. Stačí věnovat trochu svého manažerského času systému bezpečnosti a ochraně zdraví.
|