Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Model excelence – spolehlivý kompas na cestě k úspěchu

V článku autor poukazuje na užitek, efektivitu a renomé získané profesionálním používáním modelu excelence. Dle zralosti organizace lze zvolit méně náročné modely excelence až po ten nejprestižnější model excelence EFQM. Všem uživatelům bez rozdílu však poskytuje důvěryhodnou sebereflexi, přesnější navigaci a možnost systematického zvyšování své výkonnosti.
original_model_EFQM_2010

Obecné poznatky

Profesionální zvládnutí tohoto excelentního manažerského nástroje, kterým model excelence bezesporu je, přináší organizacím výrazné ekonomické přínosy. Klíčovým zdrojem pro ekonomickou profitabilitu organizace je efektivní zvládnutí integrity a synergie základních hybných sil organizace tvořených jejím manažerským systémem, strukturou a kulturou. Mistrovské zvládání těchto hybných sil poskytuje manažerům potřebný nadhled a rozkrývá dosud nerozpoznané příležitosti synergických efektů. Praktická zkušenost nás učí, že při systematické práci s modelem odhalujeme nový potenciál růstu a rozvoje, posilujeme spolupráci, důvěru v profesionalitu a smysluplnost konání. Zvýšená efektivita manažerské práce se promítá do celkové úspěšnosti organizace. To s sebou přináší zajímavé ekonomické efekty v podobě vyšší produktivity, efektivity a přidané hodnoty.

Model excelence je reprezentantem špičkové manažerské filosofie a především excelentním manažerským nástrojem umožňujícím organizaci zvládat složitost a komplexnost tvorby, produkce a poskytování výrobků či služeb. Pochopení principů modelu excelence a kontextu, ve kterém se ta která organizace nalézá, poskytuje organizaci příležitost pro vybudování vlastního specifického a vysoce konkurenceschopného byznys (obchodního) modelu. Z praktického pohledu považuji možná za nejvýznamnější přidanou hodnotu při aplikaci modelu, změnu atmosféry v oblasti týmové práce manažerů (kde mnohdy hierarchicky definované kompetence a vztahy limitují možnost skutečně efektivní spolupráce). Úspěšné zvládnutí tohoto nástroje poskytuje managementu příležitost kontinuální a především adekvátní reakce na stále se měnící potřeby a požadavky trhu, společnosti. Univerzálnost tohoto nástroje a variabilita přístupů umožňuje všem organizacím využít jeho jedinečné know-how ve vlastní prospěch, bez ohledu na velikost a oblast působnosti dané organizace. Pro začínající organizace je vhodné zahájení práce s:

  • modelem START či
  • modelem START PLUS

Modely tvoří předstupně pro „velký“ model excelence EFQM a nejsou tak náročné. Ve vyspělých a dlouhodobě úspěšných organizacích se již model excelence stal nezbytnou součástí standardních nástrojů manažerského portfolia (zejména TOP manažerů).

Praktická zkušenost

Použití modelu excelence nabízí několik možností použití. Jedním ze způsobů použití je vstup do soutěže o Národní cenu kvality ČR, kdy organizace musí předložit tzv. sebehodnotící zprávu a podstoupit návštěvu hodnotitelů, kteří hodnotí organizaci (předpoklady a dosažené výsledky) proti modelu excelence.

Významnou přidanou hodnotou je zde Feeback Report, objektivně zachycující silné stránky a příležitosti pro zlepšování v činnostech a výsledcích organizace ve vzájemných souvislostech (včetně benchmarkingu s ostatními soutěžícími). Další využití modelu excelence spočívá v modifikaci svého vlastního obchodního modelu dle principů a filosofie modelu excelence. Model excelence je také využíván jako manažerský nástroj, např. s BSC (Balance Score Card), v oblasti strategického managementu. Organizace usilující o systematické zlepšování využívají metodologii modelu k systémové identifikaci silných stránek, nejlepší praxe a oblastí pro zlepšování s následnou tvorbou akčních plánů k dosažení potřebných změn.

Poradenská podpora profesionála může trvat od 3 dnů (vyspělé organizace) až po několik měsíců (analýzy, zpracování sebehodnotící zprávy, vyškolení interních hodnotitelů, korekce manažerského systému apod.), dle potřeb a nároků dané organizace (Pozn. několik organizací poradensky vedených autorem získalo Národní cenu kvality ČR).

Závěr:

Profesionální zvládnutí práce s modelem excelence přináší:

  • nadhled a s ním spojené relevantní informace pro rozhodování TOP managementu
  • konkurenceschopnost
  • seriózní podklady pro benchmarking
  • mezinárodní renomé.

Připravil/a

#management #model efqm #sebereflexe

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat