Firemní komunikace (Corporate communication) – komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím. Prostředí zahruje nejen externí subjekty, ale i vnitřní prostředí např. zaměstnance, akcionáře, orgány společnosti apod.

Podniková komunikace tvoří významnou součást podnikové identity. Pomocí podnikové komunikace se vytváří komunikační spojení nejen vně podniku, ale také dovnitř. Při komunikaci do vnějšího prostředí používáme převážně nástrojů propagace (reklamu, podporu prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing, sponzoring apod.). Pro vnitřní komunikace jsou důležité způsoby předávání informací, styly jednání, komunikace mezi zaměstnanci apod. Podniková komunikace je provázána s ostatními prvky korporátní identity.

Do firemní komunikace můžeme zařadit tyto nástroje, cesty, prostředky:

  • porada
  • firemní časopis
  • celofirmení setkání
  • prezentace
  • image budov a kanceláří
  • nástěnky
  • intranet
  • firemní oblečení
  • verbální a neverbální komunikace
  • systém LCD obrazovek

Komunikace je velmi silný nástroj, který rozhoduje o tom, jaký bude výkon pracovníků, jak budou spolupracovat, jaké vzniknou vztahy. Ke zlepšení komunikace lze jedině doporučit zřídit firemní školu komunikace.

Komplexní informace se dovíte v oboru FIREMNÍ A TÝMOVÁ KOMUNIKACE.

Nebo čtěte článek Zásady efektivní komunikace.