Metoda Assessment i Development Centra patří mezi velmi spolehlivá a komplexní řešení, jak při výběru konkrétních lidí, tak i k jejich dalšímu rozvoji. Nejedná se o jednu metodu nebo aktivitu, ale o celý postup obsahující řadu dílčích kroků sestavených na mírů aktuálním potřebám klienta. Kroky na sebe navzájem navazují nebo jsou realizovány paralelně. Účastníci budou absolvovat komplexní diagnostikou pracovních dovedností a schopností, včetně modelových situací a individuálních pohovorů.

 

Vlastní cesta metodu AC/DC obohacuje o nové prvky – účastníci si sami budou kreativně utvářet vlastní cestu ke svému rozvoji (paralelně budou hodnotitelé spolupracovat s nadřízenými) a budou využívat znalostních linii viz www.vlastni-poznani.cz.

Určeno promanagement
Doba trvání 1 den (podle konkrétních potřeb firmy)
Počet kandidátů max 5 nebo i více dle požadavků
HodnotiteléJiří Střelec, Petr Hlušička a další 

Fáze I – Před konáním AC/DC

V rámci této etapy dojde na základě spolupráce mezi Vlastní cestou a zadavatelem v rámci analýzy pracovní pozice ke stanovení vhodných kritérií, které budou posuzovány. Kritéria budou nastavena vždy na aktuální potřebu zadavatele. Fáze obsahuje: 

 • Analýzu pracovní pozice a stanovení vhodných kritérií v rámci kompetenčního modelu
 • Tvorbu podoby konkrétního AC/DC
 • Výběr a přípravu hodnotitelů (2 hodnotitelé zadavatele a 2 hodnotitelé Vlastní cesty)
 • Souhlas účastníků se zpracováním jejich osobních údajů

Trénink hodnotitelů 

V této fázi také hodnotitelé Vlastní cesty natrénují hodnotitele Zadavatele na standardizovaný proces hodnocení a schválený kompetenční model. Ukáží ji nejen jak pracovat s realizovanými metodami a modelovými situacemi, ale hlavně co mají sledovat, jaké výstupy si mají připravovat. Proběhne komplexní příprava posuzovatelů na dané AC a na integraci jejich výstupů a pozorování. 

Zapojení manažerů z praxe 

Vlastní cesta za roky spolupráce s vlastními zákazníky může podle pracovní pozice zařadit do hodnotící komise i manažery z praxe. Manažery, které poradci Vlastní cesty roky připravovali nebo připravují na manažerskou pozici nebo mají dlouhodobou partnerskou spolupráci a velmi dobré zkušenosti. Tím se zvýší praktičnost a zaměření na konkrétní pracovní pozici při zachování objektivity. Pro kandidáty se zvýší hodnota komise s ohledem na hodnocené zkušenosti. 

Fáze II – Realizace Assessment Centrum/Development Centrum

Použité metody a techniky budou odpovídajícím způsobem upraveny na předpokládaný kompetenční model daných pozic a stanovená kritéria z předchozí etapy. Dále jsou navíc do programu zařazeny techniky, které mohou svými výstupy obohatit vlastní analýzu silných a slabých stránek kandidáta. Součástí AC/DC jsou standardizované psychologické testové baterie s použitím výhradně ověřených, funkčních testových metod s vysokou mírou vypovídací hodnoty. V průběhu AC/DC bude realizováno následující:

 • Odborná psychologická diagnostika 
 • Modelové situace 
  • praktické znalosti 
  • praktická cvičení
  • týmová cvičení
 • Individuální hodnotící pohovor
  • pohovory s hodnotiteli
  • kamerové zkoušky 
 • …. apod dle nastaveného kompetenčního modelu

Fáze III – Vyhodnocení a prezentace výstupů

V této fázi jsou vyhodnoceny všechny získané výstupy od kandidátů, integrovány výstupy všech hodnotitelů a prezentovány závěry. Našim cílem je, aby uchazeči pochopili správně výstupy, ale také v praxi něco změnili ve prospěch sebe a ve prospěch zadavatele. Hodnotitelé vedou představení výsledků k praktickým změnám. Někdy je zapotřebí i změn na straně nadřízených, aby uchazeči dokázali správně využít svých silných stránek. Součástí výstupu bývají i doporučení pro management. Výstupem AC/DC je závěrečná zpráva, která dle kompetenčního modelu bude obsahovat: 

 • vytvoření osobnostního profilu s ohledem k dané pozici a zvoleným kritériím (kompetenčnímu modelu)
 • analýza silných a slabých stránek účastníka
 • návrh rozvojového plánu 
 • doporučení k motivaci a rozvoji
 • doporučení pro nadřízené pro další spolupráci 

Individuální zpětná vazba 

Uchazeč potřebuje pochopit své dovednosti a schopnosti, aby je správně mohl využít. Hodnotitel (poradce) jej provede jeho vlastními výsledky s cílem rozšířit jeho sebepoznání. Ukáže mu ty nejdůležitější silné stránky a opatření, která mu nejvíce pomohou k rychlým lepším výsledkům. Účastník bude mít vlastní závěrečnou zprávu. V případě potřeby je vypracován návrh pro další rozvoj kandidáta.

Prezentace pro HR a management zadavatele 

Rozsah zpětné vazby a hloubka poskytnutých výstupů odpovídá schválenému kompetenčnímu modelu a rozsahu souhlasu uchazečů se zpracováním jejich údajů. Je tedy nezbytné správně dodržet výše uvedený proces. Prezentace by měla proběhnou nejlépe osobně a za účasti na-školených hodnotitelů Zadavatele. Tím se i zvyšují zkušenosti Zadavatele. V rámci možnosti hodnotitelé Vlastní cesty využijí setkání k dohodnutí konkrétních opatření, které pomohou manažerům lépe využít dovednosti uchazečů nebo pomohou najít nejvhodnější rozhodnutí.

Něco navíc 

V rámci nabídky AC/DC a na základě našich zkušeností, které ukazují, že filozofie VLASTNÍ CESTY, je jedna z velmi silných motivaci pro každého člověka, navrhujeme využít tento princip i zde. Tato část je představena jen vážným zájemcům.

Výsledek AC/DC centra  

Klient obdrží výsledné profily kandidátů dle nastaveného kompetenčního modelu včetně vysvětlení a dopadů na pracovní pozici. Doporučení jak využít získaných poznatků pro další rozvoj. 

Cena

Cena se odvíjí podle konkrétních požadavků zákazníka. Zavolejte a nechte si připravit program a kalkulaci na míru Vašim potřebám. Cena pohybuje od 60.000 Kč bez DPH za 4 kandidáty. Počet účastníků nemá vliv na cenu přípravy a realizace AC/DC, pouze na Fázi III a cenu podkladů.