Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Lean Manufacturing

Lean je inovativní a zároveň léty prověřený způsob, jak vést organizace k efektivitě, produktivitě a neustálému zlepšování procesů. Implementace metod leanu zajišťuje organizacím vysokou kvalitu, efektivitu všech procesů, produktivitu práce a zároveň snížení nákladů anebo alespoň jejich kontrolu.
keys-1380134_1920

Stručná historie Lean

Historie Lean sahá až do Itálie 12tého století, kdy pojem Lean nebyl znám, ale principy Leanu se využívali při stavbě lodí. Lodě proplouvaly jakousi historickou linkou, kdy na každém stanovišti probíhala montáž jiných prvků.

Dále principy Lean nalezneme v USA, kde v roce 1793 Eli Whitney sestrojil stroj na zpracování bavlny, který odděloval bavlnu od semen. Z této myšlenky se zrodila technika výroby zbraní, při které se vyráběly jednotlivé části zbraní, které se posléze montovaly. Byla to první ukázka štíhlého myšlení v USA.

Okolo roku 1890 Frederik W. Taylor napsal knihu Principy vědeckého řízení, ve které se poprvé objevují zmínky o časových studiích a eliminaci plýtvání. Na základě této práce v roce 1900 Frank a Lilian Gilbrethovi provedli analýzy práce a pracovníků a dlouhodobými studiemi vytvořili analýzy pohybů a začali s mapováním a modelováním procesů. Zabývali se také psychologií pracovníků.

V roce 1910 Henry Ford dokončil ve spolupráci s Charlesem Sorensem výrobní strategii pro Ford T. Tato strategie byla první, která respektovala mnoho do té doby oddělených pohledů – pracovníky, stroje, nástroje a výrobky (materiál). Veškeré prvky byly designovány do specifického systému, který se stal historicky první linkovou výrobou na světě. Aby byla ale výroba Ford T maximálně efektivní, nemohlo se auto nabízet v různých variantách a to ani barvy, úpravy interiéru, kol ani dalších modifikací, které by mohly zákazníci požadovat.

Tento přístup byl změněn díky Alfredu P. Sloanovi a firmě General Motors, která okolo roku 1930 dominovala trhu právě díky nabídce různých variant jednoho modelu. Převzali funkční prvky ze systému Henryho Forda a implementovali je tak, aby mohli zároveň udržet variabilitu produktu.

V Japonsku byla cesta Leanu rozdílná. Již v roce 1915 zde započaly aktivity směřující k metodice Jidoka, která si kladla za cíl optimalizovat vztahy mezi člověkem a strojem. Největší motivace pro optimalizaci procesů ale přišla po druhé světové válce, kdy válkou zničené Japonsko chtělo ekonomicky dohnat Ameriku. Taichii Ohno v roce 1945 prohlásil: „Musíme dohnat americkou ekonomiku do 3 let, jinak náš automobilový průmysl nepřežije.“ Mezi léty 1945 a 1990 se tak postupně vyvíjel tak zvaný Toyota Production System (TPS) neboli výrobní systém Toyoty. Na tento systém měli největší vliv pánové Shingo a Ohno. Veškeré metody a principy, které byly v rámci TPS vyvinuty a aplikovány do výrobních závodů Toyota se ujaly a rozšířily do celého světa. Toyota od počátku stavěla veškeré principy na pracovnících a respektu k nim, na standardizaci veškerých procesů a na kontinuálním zlepšování každé činnosti.

Americké společnosti se po roce 1980 inspirovali u japonské Toyoty. A to zejména společnosti jako General Electrics, Kawasaki anebo Omark Industries. Slovo Lean se poprvé objevilo v knize Jamese Womacka „The machine that changed the world“. Tato kniha je rozsáhlou studií mnoha Japonských i Amerických společností, které vyznávají principy pocházející jak z USA, tak z Japonska. Tyto principy tak díky autorům knihy získaly jednotný název – Lean. Od té doby je tento název standardem a je celosvětově používán.

Lean

Lean dokáže svým souborem metod a metodik transformovat celou organizaci včetně kultury organizace. Lean by měl být závazkem organizace k neustálému zlepšování, které je prosazováno napříč společností od vrcholového managementu po řadové dělníky. Principy Leanu jsou využitelné v organizaci jakéhokoli typu: výrobě, logistice, službách i zdravotnictví. Womack a Jones popsali šest základních principů, na kterých Lean staví:

 1. Princip neustálého zlepšování: Lean je chápán jako postoj k neustálému zlepšování. V rámci celé filosofie i jednotlivých metod je lean konceptem, který pomáhá lidem v týmové práci směrem ke každodennímu zlepšování procesů. Pracovníci postupně získávají důvěru ve svou schopnost „zlepšovat“ a jsou tak schopni řešit stále složitější a komplexnější problémy. Cílem Leanu je dosáhnout inovativní organizace, kde každý pracovník bude zapojen do procesu kontinuálního zlepšování.
 2. Princip hodnoty pro zákazníka: Lean v procesech vytváří hodnotu pro  externího zákazníka. Každá činnost, která je v organizaci vykonávána, by měla mít přímo či nepřímo pozitivní vliv na hodnotu dodávanou zákazníkovi, anebo by měla přímo podporovat procesy, které tuto hodnotu dodávají. Základním cílem Leanu je zvyšování hodnoty pro zákazníka. Při zlepšování je vždy nutné měřit, zda jsme zvýšili hodnotu dodávanou zákazníkovi a o jaké procento jsme eliminovali činnosti a aktivity, které tuto hodnotu nepřinášejí.
 3. Princip sjednocení: Lean sjednocuje. Organizace jsou komplexní systémy, ve kterých není pro jednotlivce možné odhadnout, co z činností a aktivit je nejdůležitější. Díky Leanu jsou organizace, týmy i jednotlivci schopní určit, nastavit a popsat priority. Celá organizace se tak sjednotí pro dosažení sdílených a komplexních cílů.
 4. Princip respektu: Lean učí respektu ke všem lidem v organizaci a zejména k řadovým pracovníkům. Učí, že tito pracovníci vědí nejvíce o své práci a jsou schopni největších změn. Učí vedoucí pracovníky a manažery jak tyto pracovníky rozvíjet, vzdělávat a vést tak, aby se zapojili do kontinuálního zlepšování a byli maximálním přínosem.
 5. Princip vizualizace: Lean je založen na vizualizaci a to jak v průběhu zlepšování a vedení projektů, tak při implementaci různých metod a v neposlední řadě zejména na vizualizaci dat, výsledků, plnění cílů, apod. Na různých místech organizace tak vznikají tabule, nástěnky, anebo obrazovky, které všechny informují o plnění cílů, metrik, průběhu projektů, změnách, nápadech a jiných důležitých informacích. Lean staví na teorii, že až 80% informací vnímá lidský mozek pomocí zraku. Vizualizace staví na barevných kódech a klíčích, ale také na grafech, obrázcích a videích.
 6. Princip flexibility: Lean podporuje navržení procesů k dokonalosti v konkrétním čase. To ale neznamená, že jsou procesy takto ponechány. Pokud nastane jakýkoli problém, pracovníci jsou nuceni identifikovat klíčovou příčinu tohoto problému a na základě nalezení klíčové příčiny tuto odstranit a změnit na základě toho standardy procesu. Stejně tak Lean přistupuje k vysoké variabilitě ve výstupech z procesu. Cílem je zde co nejvíce tuto variabilitu snížit a proces maximálně standardizovat.

Metody Lean

Základní metody Lean vycházejí z Toyota Production System (TPS). Tyto metody staví na základním předpokladu, že procesy, které chceme optimalizovat, jsou stabilizované. Pouze stabilní a tak zvaně zakotvený proces může být měřen, analyzován a dále zlepšován. Proto je stabilizace prvkem, na kterém stojí celý systém TPS. 

Pokud v organizaci existuje stabilní proces, je možné tento proces standardizovat, neustále zlepšovat (Kaizen) a plánovat (Heijunka). Dále TPS staví na pilířích metod Just In Time (JIT) a Jidoka. Just in time je metoda pracující s dodáváním a produkcí pouze toho, co je potřeba, v potřebném množství, místě a čase. Jidoka je metoda sloužící k eliminaci abnormalit a k vytváření vztahů mezi lidmi a stroji.

Veškeré základní metody mají vést k minimalizaci průběžných časů a staví na procesech a vysoké kvalitě všech vykonávaných činností, ale také produktů a služeb. Mimo jiné je součástí TPS také kontinuální eliminace plýtvání, jehož cílem je zejména snižování nákladů.

V průběhu let s v rámci TPS vyvinulo mnoho metod, které si kladou za cíl implementovat do procesů výše uvedené principy. Mezi nejznámější z těchto metod patří:

 • 5S: metoda organizace pracoviště
 • SMED: metoda optimalizace seřizování
 • TPM: metoda optimalizace údržby
 • Kanban: metoda pro optimalizaci zásobování
 • Poka-Yoke: metoda pro eliminaci chyb
 • Kaizen: metoda neustálého zlepšování

Připravil/a

#smed #tpm #zlepšování

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat