Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Právo

Právo | pracovní | obchodní | autorské

CO JE TO PRÁVO

Právo můžeme označit jako soubor většinou psaných pravidel, která poskytují lidem bezpečné soužití a možnost seberealizace. Pro fungování práva je nezbytná role státu. Stát je povinen dohlížet na to, zda je právo dodržováno a dodržování práva vymáhat. Účelem práva je hledání a zajištění rovnováhy mezi svobodami jednotlivce na jedné straně a bezpečnosti a prosperity společnosti na straně druhé.

Pracovní právo

Pracovní právo upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

Trestní právo 

Trestní právo je část práva, která popisuje, jaké společensky škodlivé jednání je trestný čin a jaké tresty lze za trestný čin uložit. Trestní právo dále řeší, jakým způsobem se trestné činy vyšetřují a způsob a výši trestů za spáchání trestných činů. 

Správní právo

Správní právo upravuje vztahy, které vznikají při výkonu tzv. veřejné správy. Správní právo upravuje výkon moci ve státě a a činnost státu jako takového. Příkladem můžou být řízení na katastru nemovitostí, získání živnostenského listu nebo případy spáchání přestupku, např. při řízení vozidel.

Občanské právo

Občanské právo je velmi širokým právním odvětvím. Občanské právo řeší, jaká práva a povinnosti mají lidé mezi sebou navzájem. Pod občanské právo spadá několik dalších právních odvětví, jako např. rodinné právo, původně i pracovní právo a obchodní právo. 

Základním rozdílem oproti například trestnímu nebo správnímu právu je to, že práva a povinnosti stran jsou si vzájemně rovná.

Rodinné právo

Rodinné právo je součást občanského práva. Upravuje osobní a majetkové vztahy v rodině .Do rodinného práva patří např. uzavření manželství, rozvody, povinnost výživného nebo úprava společného jmění manželů.

Lidská práva

Lidská práva jsou práva, které zaručují všem lidem rovnost, svobodu a důstojnost bez ohledu na jejich národnost, politické či náboženské přesvědčení či etnický původ. Dodržování a ochrana lidských práv je základním pilířem demokratické části světa. 

Lidská práva jsou vyjádřena v principech každého právního předpisu. 

Obchodní právo 

Obchodní právo je dílčím odvětvím občanského práva, které se zabývá právní postavením podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují. Obchodní právo řeší obchodní společnosti, obchodní rejstřík, smlouvy, které mají obchodní povahu (například pojištění, bankovní smlouvy, obchodní zastoupení nebo prodeje cenných papírů), dále pak směnky, cenné papíry, kapitálový trh, problematiku nekalé soutěže a ochrany průmyslového vlastnictví. 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Právu.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Práva.

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Náš tým advokátů pro Vás připravil přehled dostupných programu, které můžete čerpat v souvislosti s pandemii Covid 19. Neváhejte a využijte dotační a peněžní programy a zachraňte své podnikání. Velkou pozornost věnujte podmínkám, protože žádosti nejsou jednoduché a vyžadují důslednou znalost programů.
|
Už máte směrnici a zavedený whistleblowingový systém? Čas se krátí. Zákon o ochraně whistlebowerů (oznamovatelů) je platný a vyžaduje takový systém mít zavedený do 31.3.2022 pro všechny firmy již od 25 zaměstnanců.
|
Novela zákona o korporacích přináší změny, které je třeba zapracovat do společenských smluv a stanov. Vše musíte zapracovat do konce roku 2021. Navíc je třeba zapsat všechny změny do obchodního rejstříku a založit je do sbírky listin nejpozději do 30. 6. 2021.
|
Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, pracovní podmínky a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je ze zákona povinnen přijímat opatření k předcházení riziku.
|
Prezident Miloš Zeman podepsal zákon o kompenzačním bonusu. Kompenzační bonus je určen pro podnikatele, kterým vláda v důsledku epidemie omezila nebo znemožnila podnikání. Druhou podmínkou je, že příjmy z podnikání musí tvořit více, jak polovinu příjmů dané osoby.
|
Existence poboček po celé ČR je ohrožena. Patříte mezi firmy, které přivedly byznys do regionu třeba proto, že ve velkých městech nebyl již dostatek vhodných specialistů a pracovníků? Nebo proto abyste přivedli do regionu nová pracovní místa a nedocházelo k odlivu pracovní síly z vesnic a malých měst do velkoměst? Nebo proto, abyste využili nižších životních nákladů a dokázali provozovat váš byznys? Pak začněte počítat a připravte se, že vše je jinak.
|