Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Finanční analýza

Finanční analýza – poskytuje informace o finančním zdraví firmy. Finanční analýza zpracovává základní data z účetnictví a z ostatních dostupných zdrojů informací – manažerské účetnictví, informace o odvětví, výroky auditora apod.
Finanční_analýza_firmy

Hledáte další ekonomické ukazatele klikněte na EVA – přidaná hodnota.

Finanční analýza je nezbytným nástrojem finančního řízení firem v tržních ekonomikách. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Aktivity firmy jsou sice zachyceny v účetnictví firmy, které je schopno poskytnout prvotní a často hlavní ekonomická data, avšak samo o sobě diagnózu firmy neurčuje. Za účetním zpracováním musí následovat analýza jeho výsledků.

Hlavními zdroji údajů pro finanční analýzu jsou:

 • běžně dostupné údaje, které poskytují finanční výkazy jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora
 • údaje z interních zdrojů, které běžně dostupné nejsou, jako jsou údaje z finančního a manažerského účetnictví a kalkulací

Základní metody finanční analýzy

A. Procentní rozbor
B. Poměrová analýza

Postup finanční analýzy zahrnuje tyto kroky:

 1. Výpočet poměrových ukazatelů za sledovanou firmu
 2. Komparativní analýzy – srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry
 3. Trendová analýza – hodnocení poměrových ukazatelů v čase
 4. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli pomocí – pyramidových rozkladů, bonitních modelů, bankrotních modelů
 5. Návrh na opatření – jako podklad pro finanční řízení a plánování

Soustavy ukazatelů

Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí značného počtu ukazatelů. Nevýhodu tohoto přístupu je, že jednotlivé ukazatele mají sami o sobě omezenou vypovídací schopnost , neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti firmy. K posouzení její celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy.

 • Pyramidové rozklady – jedná se o hierarchicky uspořádané soustavy ukazatelů, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. Např. rozklad rentability vlastního kapitálu ROE. Rozklad ROE ukazuje, kam je třeba zaměřit úsilí při zvyšování rentability firmy
 • Účelové soustavy ukazatelů:
  • Bonitní (diagnostické modely), které se snaží pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjádřit finanční situaci, resp. pozici firmy. Z časového hlediska je lze zařadit do analýzy „ex post“, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podnítily současnou situaci firmy. Např. Quick test, který poskytuje možnost s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou firmu. Při jeho konstrukci bylo využito ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem interpretovat informace z účetních výkazů.
  • Bankrotní modely (predikční modely), které představují jakési systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení firmy. Cílem analýzy „ex ante“ je předvídat jak se bude firma v nejbližších 3 až 5 letech vyvíjet a poukázat s časovým předstihem na případné ohrožení finančního zdraví , předvídat vážnější ekonomické potíže, či dokonce bankrot firmy. Např. Altmanův model

Chcete-li znát skutečný stav firmy, nechte si vypracovat Finanční analýzu, zde.

Připravil/a

#bankrotní model #finanční analýza #ROE

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat