Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Ukazatel EVA – ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů přijatých či vynaložených na provozní, finanční či mimořádnou činnost. Na základě uvedeného se jedná o zisk účetní. Z hlediska výkonnosti hospodářských subjektů je však nutné brát v potaz zisk ekonomický, který na rozdíl od zisku účetního, je rozdílem výnosů a ekonomických nákladů. Ekonomické náklady pak vyjadřují nejen náklady účetní, ale také náklady ušlé příležitosti, jejichž hodnota se rovná peněžní částce, která byla ztracena tím, že zdroje nebyly vynaloženy na lepší alternativu. Právě tato kritéria splňuje ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) hodnotící ekonomickou výkonnost hospodářských subjektů.
Eva-ekonomicka-pridana-hodnota

Další ekonomické ukazatele najdete v Poměrové analýze (rentabilita, likvidita, zadluženost, …).

Cíle podnikání a ekonomický zisk

Vymezení hlavního cíle podnikání dlouhou dobu spočívalo v dosahování zisku. Tento cíl je sice možné akceptovat i v současné době, ale soudobá východiska ekonomického myšlení kladou důraz na neztotožňování zisku účetního se ziskem ekonomickým. Účetní zisk je veličina představující rozdíl mezi účetními výnosy a účetními náklady. Ekonomický zisk v sobě ale zahrnuje nejen tyto jednoznačně měřitelné veličiny, ale obsahují i náklady oportunitní. Zde jsou to zejména náklady na vlastní kapitál, který byl do podniku vložen a v rámci jeho hospodaření je určitým způsobem zhodnocován. Kdyby byl tento kapitál investován jiným způsobem, nesl by s sebou také jinou míru zhodnocení.

Definice EVA

EVA je Economic Value Added. Ekonomická přidaná hodnota představuje ekonomický zisk, který podnik vytvoří po úhradě všech nákladů včetně nákladů na cizí i vlastní kapitál. Za největší přínos ukazatele EVA lze považovat fakt, že hlavními komponentami tohoto ukazatele jsou právě mimo jiné průměrné náklady kapitálu, tedy jak náklady cizího kapitálu, tak i vlastního kapitálu.

V současné době existuje několik možností výpočtu ukazatele EVA, a to i v rámci ČR. Nejčastěji jsou používány následující dvě metody:

  1. V první, nejvíce známé a nejpoužívanější metodě, je ukazatel označován jako EVA entity a jeho hodnota je určena podle níže uvedeného vzorce. Uvedené výpočty jsou tzv. první metodikou výpočtu:

EVA = NOPAT – C × WACC,

nebo také

EVA = NOPAT – NOA × WACC.

kde:

NOPAT

je zisk z provozní činnosti po zdanění (Net Operating Profit after Taxation),

C

je kapitál, který je vázán v aktivech sloužících k provozní činnosti podniku

NOA

jsou ekvivalentem kapitálu, tedy aktiva sloužící k provozní činnosti podniku (Net Operating Assets)

WACC

jsou vážené průměrné náklady kapitálu, zahrnující veškerý kapitál zapojený do podnikání, což je kapitál věřitelů, tak kapitál vlastníků (Weighted Avarage Cost of Capital)

Z hlediska relevantní aplikace ukazatele EVA v českém prostředí je základním problémem stávající právní úprava účetnictví v ČR, kdy má při účetním zachycení ekonomického jevu i v současné době stále přednost jeho forma nad obsahem. Ač se jedná o metodu nejčastěji používanou, je také nejvíce diskutována. Hlavním důvodem jsou vstupní proměnné a to hlavně NOPAT a celkový kapitál. Tyto ukazatele představují ekonomický obraz hlavních provozních činností hospodářského subjektu, kdy jsou pro stanovení hodnoty EVA brány v potaz také průměrné vážené náklady na kapitál. Specifický je ukazatel EVA zejména v tom, že přistupuje k vyčíslení ekonomického zisku nejen za použití standardních položek finančních výkazů, ale uvedené položky modifikuje. K této modifikaci je potřeba detailnější znalost vnitřního ekonomického prostředí a činnosti daného hospodářského subjektu. Pro relevantní vyčíslení skutečného ekonomického zisku by proto měly být veškeré účetní hodnoty ukazatelů očištěny o neprovozní a neopakující se ekonomické jevy.

  1. Druhá varianta je označována jako EVA Equity, přičemž jde o alternativní výpočet dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  V této variantě je EVA vypočtena jako:          

EVA equity = (ROE – re) × VK

kde:

ROE

rentabilita vlastního kapitálu (zisk po zdanění/vlastní kapitál)

re

alternativní náklad vlastního kapitálu

VK

vlastní kapitál

Ač se zdá výpočet EVA equity na první pohled velmi jednoduchý, není tomu tak. V současné praxi je nejtěžší stanovit právě hodnotu parametru re. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozděluje podniky podle EVA do následujících kategorií:

  • podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního kapitálu je větší než alternativní náklad na kapitál (re),
  • podniky netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich rentabilita vlastního kapitálu je větší než bezriziková sazba,
  • podniky mají kladnou hodnotu rentability vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba,
  • podniky ztrátové, jejich rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.

Při použití ukazatele EVA je možné pro příslušný hospodářský subjekt určit jeho schopnost tvořit ekonomický zisk a zároveň hradit příslušné náklady na použitý kapitál, kdy tuto ekonomickou informaci není možné standardně získat z finančních výkazů dle platné legislativní úpravy ČR.

Připravil/a

#ekonomický zisk #finanční analýza #přidaná hodnota

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat