Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Poměrová analýza

Poměrová analýza – vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Základem je podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Umožňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým průměrem.
Poměrová_analýza_-_finanční_analýza

Hledáte další ekonomické ukazatele klikněte na EVA – přidaná hodnota. Hledáte-li celou analýzu, klikněte na finanční analýza.

Vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Základem je podíl dvou absolutních ukazatelů. Např. zadluženost podniku vyjádříme jako podíl celkových dluhů na celkových zdrojích v %, rentabilitu tržeb jako podíl zisku připadajícího na 1 Kč tržeb (obvykle v %), obratovost zásob jako počet obrátek za rok (např. 6 *) nebo ve dnech.
Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Můžeme je označit jako určité síto, které zachytí oblasti vyjadřující hlubší analýzu.
Umožňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým průměrem.
Finanční analytik musí přihlížet i k ekonomickému okolí firmy, především k tomu, na jakém typu trhu firma působí a jaké tam má postavení, zda dodává na místní trh nebo výrobky vyváží atd.

Praxe používá 5 skupin poměrových ukazatelů

1. Ukazatele rentability, výnosnosti (profitability ratios)

Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy, jichž bylo užito k jeho dosažení. Tyto ukazatele měří celkovou účinnost řízení firmy a patří k nejdůležitějším ukazatelům. Např.

 • Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = zisk před zdaněním + nákladové úroky / celkový kapitál
 • Rentabilita celkových vložených prostředků (ROA) = zisk před úhradou všech úroků a daně z přijmu / aktiva
 • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = čistý zisk / vlastní kapitál

2. Ukazatele likvidity (liquidity ratios)

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Ukazatele poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv firmy a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných za rozvahy. Např.

 • Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky
 • Okamžitá likvidita = peněžní prostředky + ekvivalenty / okamžitě splatné závazky

3. Ukazatele aktivity, řízení aktiv (asset management)

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát některých podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy. Např.

 • Vázanost celkových aktiv = aktiva / roční tržby
 • Obrat zásob = roční tržby /zásoby
 • Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky/ denní tržby na fakturu

4. Ukazatele zadluženosti, struktury zdrojů (debt management)

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. Čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečností polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Vlastníci na druhé straně hledají finanční páku, aby znásobily své příjmy. Finanční pákou nazýváme jev, kdy za určitých podmínek může rentabilitu vlastního kapitálu příznivě ovlivňovat vyšší podíl cizího kapitálu. Např.

 • Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva
 • Úrokové krytí = zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmu / úroky
 • Dlouhodobé krytí stálých aktiv = vlastní kapitál + dlouhodobý kapitál / stálá aktiva

5. Ukazatele tržní hodnoty (market value ratios)

Investoři, kteří vložili svůj kapitál do základního jmění firmy, potenciální investoři a všichni kdo obchodují na kapitálovém trhu, se zajímají o návratnost svých investic. Té lze dosáhnout buď prostřednictvím dividend nebo růstem ceny akcií. Cenou akcie se rozumí cena obyčejné kmenové akcie kótované na burze nebo na mimoburzovním trhu. Např.

 • Čistý zisk na akcii = čistý zisk / počet kmenových akcií (earnings per shave, EPS)
 • Ziskový výnos = čistý zisk na akcii / tržní cena akcie (earnings yield, E/P)
 • Dividenda na akcii = čistý zisk /počet kmenových akcii (dividend per share, DPS)

Chcete-li znát skutečný stav firmy, nechte si vypracovat Finanční analýzu, zde.

Připravil/a

#finanční analýza #likvidita #stabilita

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat