Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Dynamická simulace – budoucnost manažerského rozhodování

Manažeři se chtějí rozhodovat správně a rychle. Při řízení chtějí dosahovat nejlepších výsledků a výkonu s minimálními náklady. Pro různá rozhodnutí v oblasti výroby a logistiky musí vedoucí pracovníci počítat s různými kapacitními požadavky, znát objemy výroby, kapacity strojních zařízení a výkony lidí. Při pohledu do budoucnosti je často těžké odhadnout přesný vývoj a potřeby, jaké budeme mít. Dynamická simulace ukáže vhodná řešení pro různé varianty na základě počítačového modelu a vizualizace. Vedoucí pracovník se tak může rozhodnout na základě nasimulované situace, kterou otestuje a jeho rozhodnutí tak bude vždy podložené fakty.
Report Analysis Progress Chart Concept

Rozhodovat se o velkých investicích do nové výrobní haly, skladu, výrobní linky, změny layoutu a dalších zásadních otázkách jen na základě intuice nebo zkušeností může způsobovat zbytečné ztráty a vícenáklady při implementaci nových řešení. V praxi se poté společnosti často potýkají s dodělávkami, úpravami anebo se musí smířit s nevhodně nastavenými procesy, které již nelze měnit. V takových situacích se můžeme zaštítit větou – “To v době rozhodování nikdo nemohl odhadnout.” Ano, v té chvíli to byla pravda. Existuje však vizuální model budoucnosti ve formě dynamické simulace, díky kterému můžeme dopředu připravit a nasimulovat funkčnost několika rozdílných přístupů a řešení a započítat do nich desítky až stovky různých parametrů a jejich kombinace. Dynamická simulace tak umožňuje optimálně pracovat se zdroji firmy a např. rozhodnout, zda opravdu potřebujeme v nové lince 5 pracovníků navíc. Pokud by se ukázalo, že ne bude nás stát jejich výběr, zapracování a případné odstupné spoustu peněz. Podívejme se teď na zlomek toho, co dynamická simulace umí vyřešit.

Kontrola procesu, operativy a plnění cílů

Běžně má proces desítky činností, které musí pracovníci vykonávat ve správné souslednosti a časovém intervalu. Vynechání činnosti anebo delší časová prodleva způsobuje ztráty. Je možné vytvořit model procesu a pak sledovat, jaký dopad na výsledek mají různé změny, které pracovníci dělají. Jinými slovy zjistíte, které činnosti je možné vynechat, zkrátit anebo zaměnit tak, aby proces byl maximálně efektivní a co nejméně časově náročný. Simulaci můžeme provádět jak u výrobních procesů tak také u administrativních a podpůrných procesů. Můžeme připravit a simulovat také modely aktivit a soustav cílů, které potřebujeme pro dosažení strategických cílů a naplnění metrik. 

Příklady využití:

  • ověření správnosti fungování činností v procesu
  • odhalení kritických činností (úkonů, časových intervalů, apod.)
  • odhalení chování procesu při vzniku problému
  • odhalení úzkých míst a analýza možností jejich optimalizace

Prověření personálních kapacit

Máte pocit, že potřebujete personální změnu, ale nedokážete jasně definovat, zda přijmout jednoho nebo dva nové pracovníky, anebo jestli nezvládnete navýšit kapacitu pouhou optimalizací činností a workflow stávajících pracovníků. Co kdybychom přijali ještě jednoho pracovníka a uvidíme? Odhadujete a tvoříte si rezervu, abyste se vyhnuli problémům. Pro přesné rozhodnutí v této oblasti často nemáme data. Anebo naopak potřebujeme přesvědčit někoho dalšího, že naše myšlenka je přínosná. Prověření kapacit pracovníků není lehký úkol z pohledu možné variability činností nebo okolností, které nemůžeme přímo ovlivnit. Díky možnostem rychlého testování rozmanitých scénářů v simulaci okamžitě vidíme efekty implementovaných změn na výstupech procesu. Ve virtuálním světě je možné balancovat lidské kapacity tak, abychom byli schopni naplnit cíle, nepřetěžovali jednotlivé pracovníky a zároveň prověřili počty potenciálně chybějících nebo přebývajících pracovníků.

Prověření strojních kapacit

Stejně jako personální kapacity, dokáže simulace prověřit strojní kapacity. Lze počítat s různým vytížením strojů, s jejich rozdílnou potřebou údržby i seřizování, případně s dalšími faktory jako je změna nebo modernizace zařízení, automatizace, robotizace, změna pracovního postupu anebo programu. Při navrhování strojních kapacit se můžeme potýkat s možností přidat další výrobní linku nebo zefektivnit určitou její část. Jakákoli kapacitní otázka je řešitelná v simulaci za pomoci what-if analýzy.

Co kdybychom přidali ještě jednu linku? Co kdybychom postavili další budovu skladu? Z těchto a mnoha dalších otázek můžeme cítit, že na ně často nelze zcela jasně odpovědět a získání kvalitních dat pro rozhodnutí může být velmi obtížné. Dynamická simulace umožňuje promítnout chtěnou budoucnost do virtuálního světa a nalézt v ní úká místa neboli bottlenecky a to v reálném čase. Po vytvoření modelu celého procesu, anebo jeho části (mikrosimulace) je možné testovat, jak se změní úzké místo v případě změn v procesu, anebo kam se úzké místo přesune v případě, že to původní odstraníme. V reálném čase můžeme vizualizovat různé varianty neboli scénáře a získat tak přehled o možných problémech, které by souvisely například s vybudováním nové linky anebo s novým logistickým konceptem.

Odstávky procesu – jejich řazení a testování

Dynamická simulace nám umožňuje testovat jakýkoli výpadek procesu, ať už v oblasti krizového managementu anebo operativního plánování údržby a seřizování. Na základě náběhů anebo změn v procesu dokážeme testovat vliv jakéhokoli přerušení na výstupy a průběh procesu. Připravujete preventivní plán údržby nebo seřízení? Chcete se připravit na různé scénáře, jako je například výpadek proudu v části výrobní haly? Simulace Vám ukáže, které části výroby budou ovlivněny, jak se změní výstupy anebo kde vzniknou kritická místa. Otestujete do detailu co se stane s procesem, dojde-li k výpadku nebo když plánované seřízení neproběhne dle plánu. Simulace je skvělý pomocník pro preventivní plánování a krizové řízení, který umí kalkulovat a v souvislostech odhadovat využití lidských zdrojů, vybavení, potřebu materiálu a náhradních dílů.

Model pro zhodnocení komplexních scénářů budoucnosti a souvisejících investic

Během navrhování dalšího rozvoje provozu je třeba vhodně investovat finanční prostředky tak, aby byl výsledek co nejblíže našim představám. Při jednotlivých výpočtech různých scénářů problémů, situací na trhu práce, implementaci nových řešení, je poměrně náročné mezi sebou kombinovat možné interní i externí vlivy. V simulačním modelu lze jednotlivé scénáře definovat a poté i kombinovat. Jakmile umíme zhodnotit například práci jednoho člověka, je možné téměř okamžitě provést studii scénářů o počtu dvou a více pracovníků a zjistit opravdový potenciál. Nasimulování budoucího stavu umožňuje poměrně přesně odhadnout dobu návratnosti investic do rozšiřování nebo výstavby různých provozů. Na jednom modelu si díky analýzám scénářů můžeme vyzkoušet jakékoli změny a vzájemně porovnávat jejich efekty a související investice.

Jak simulaci využít při tréninku a zaškolení zaměstnanců?

Na zobrazení reálného procesu ve 2D anebo 3D modelu pracovníci mohou vidět nastavení rutinních i nahodilých činností. Můžeme pracovníkům také demonstrovat, že jiné, než standardní chování, je nežádoucí, protože dochází k negativním změnám v procesu jako takovém (delší čas obsluhy, potřeba dalšího člověka, apod.). Navíc je možné zapojit prvky virtuální a rozšířené reality, kdy pracovníci pomocí speciálních brýlí vidí informace potřebné pro správné provedení operace nebo se nachází v kompletním virtuálním prostředí.

Jak simulaci využít při kontrole procesu a operativním řízení?

Probíhají aktivity v procesu, tak jak mají, nebo jejich dokončení trvá mnohem déle? Při využití automatizovaného sběru dat z provozu a jejich provázání s počítačovým modelem získáváme možnost reakce na budoucí problémy nebo plnění plánu výroby v reálném čase a s preventivní funkcí těchto modelů. Vyhodnocování může probíhat v předem stanovených intervalech s definovanými parametry, plánem výroby a reporty. Sledování reálných dat umožňuje využívání při shopfloor managementu.

Nezkoušejte, co by mohlo fungovat. Využijte dynamickou simulaci a zjistěte, co fungovat bude a co ne. Najděte nejlepší řešení k realizaci. Výrazně tak budete šetřit firemní zdroje. Odměnou Vám bude účelné vynaložení nejen financí, ale také Vaší energie. Napříč celou společností také pracovníci uvítají, že realizují smysluplná a promyšlená řešení.

Vyzkoušejte si jednoduchou simulaci online. Simuluje se dopravní provoz a je možné různě ovlivňovat chování řidičů, jejich rychlost, tvar silnice a je na výběr 5 dopravních situací k experimentům. Dopravní experimenty

Jak taková dynamická simulace v našem pojetí může vypadat? 3D simulace skladu

Je Vám nyní dynamická simulace bližší? Dokážete si představit její reálné využití ve svých procesech? Neváhejte a diskutujte s námi na toto téma!

Připravil/a

#kapacity #plánování #školeni

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat